Inżynieria embrionalna

Embryo Engineering

2021Z

Kod przedmiotu13S2-INZEMB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia zwierząt, hodowle in vitro komórek i tkanek zwierzęcych
Wymagania wstępnebrak wskazań
Opis ćwiczeńIzolowanie oocytów z jajników krów i świń. Klasyfikowanie oocytów według ich przydatności do zapłodnienia in vitro. Prowadzenie inkubacji, dojrzewania oocytów in vitro i ocena efektów inkubacji. Przygotowanie nasienia buhaja do zapłodnienia: wykonanie testu swim up, barwienie plemników eozyną, test oporności osmotycznej, kapacytacja. Zapłodnienie in vitro oocytów krów i ocena efektywności postępowania. Dojrzewanie in vitro oocytów myszy i pozyskiwanie przedimplantacyjnych zarodków. Manipulacje na zarodkach ptaków: otwieranie zapłodnionych jaj, iniekcje różnych związków; rozszczepienie nieinkubownej blastodermy, założenie hodowli in ovo i ocena efektów hodowli. Izolacja tarczek zarodkowych z jaj kury, zakładanie hodowli in vitro oraz ocena jej efektywności. Określanie płci zarodków ptaków za pomocą techniki PCR. Rozwój embrionalny człowieka oraz wspomagany rozród człowieka – zajęcia seminaryjne. Prezentacja multimedialna oraz omówienie wybranego zagadnienia z inżynierii embrionalnej.
Opis wykładówOsiągnięcia inżynierii embrionalnej na świecie i w Polsce, w tym najnowsze. Wspomagany rozród człowieka: powody i technologie. Gametogeneza, przebieg i regulacja. Regulacja powstawania płci, w tym płci mózgu. Swoiste cechy oocytów, powstawanie, fazy dojrzewania i regulacje tych procesów. Możliwości pozyskiwania, dojrzewania in vitro i przechowywania oocytów. Molekularne mechanizmy rozpoznania między gametami i zapłodnienia. Metody zapłodnienia in vitro i ich efektywność. Wczesny rozwój zarodkowy od zygoty do blastocysty. Różnicowanie komórkowe zarodków. Manipulacje na zarodkach zwierząt. Klonowanie somatyczne: cele, postępowanie metodyczne, efektywność, korzyści i zagrożenia. Wpływ czynników epigenetycznych na rozwój i cechy zarodków, płodów i organizmów dojrzałych. Pierwotne komórki zarodkowe i komórki macierzyste, wykorzystanie w biotechnologii. Uzyskiwanie i wykorzystanie zwierząt transgenicznych. Problemy etyczne związane z różnymi aspektami inżynierii embrionalnej.
Cel kształceniaPoznanie mechanizmów związanych z zapłodnieniem i wczesnym rozwojem zarodkowym ssaków i ptaków. Poznanie metod i możliwości manipulacji na gametach i zarodkach w celu ich rekonstrukcji w warunkach in vitro. Zwrócenie uwagi na możliwość uzyskania w warunkach in vitro zwierząt nie występujących w przyrodzie i możliwości ich wykorzystania. Możliwości zastosowania metod inżynierii embrionalnej w przyszłej pracy. Podkreślenie problemów etycznych i wątpliwości związanych z takimi manipulacjami.
Literatura podstawowa1) J. Bishop, "Ssaki transgeniczne", t. -, PWN, 2001 2) L. Zwierzchowski, "Biotechnologia zwierząt.", t. -, PWN, 1998 3) M. Kurpisz (red.) , M. Kurpisz (red.) "Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków", t. -, Termedia Wyd. Medyczne, 2002 4) M. Grzymkowska, "Czy prawo polskie chroni embriony in vitro? Regulacja w Polsce w świetle standardów europejskich", t. 3, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2006 , s. 109-122
Literatura uzupełniająca1) D. Blum, "Płeć mózgu", t. -, Prószyński i s-ka, 2000 2) G. Kolata, "Dolly była pierwsza", Prószyński i s-ka, - 3) J. Wilmut, K. Campbell, C. Tudge, , "Ponowny akt stworzenia", Rebis, 2002 4) J. Bishop, "Ssaki transgeniczne", PWN, 2001 5) D. Lechniak, J. Sosnowski, Z. Dorynek, , "Inżynieria komórkowa zwierząt.Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych", AR Poznań, 1998 6) Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka "Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji", PWN Poznań, 2006 7) M. Machniek, M. Machniek "Spór o status ludzkiego embrionu", UWM Olsztyn, 2007 r. 8) Różni autorzy, "Aktualne anglojęzyczne artykuły naukowe z zakresu przedmiotu", -, -
Uwagi