Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2020L

Kod przedmiotu13S2-MK-SEMMGR2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzającebez
Wymagania wstępnebez wymagań wstęnych
Opis ćwiczeńTeoretyczne zasady prowadzenia badań naukowych: formułowanie bliższych i dalszych celów badań, hipoteza robocza, opracowanie metodyki badań, zbieranie piśmiennictwa niezbędnego dla etapu przygotowawczego. Studenci przygotowują powyższe elementy osobno dla każdego tematu. Jak zrealizować cel i rozwiązać hipotezę, sfalsyfikować, planowanie eksperymentu i badań, opis stanowisk, wybór prób, dobór metod statystycznych.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania badań i napisania pracy magisterskiej z zakresu biologii i ekspertyz przyrodniczych. Równoznaczne jest to z przygotowaniem do naukowego rozwiązywania problemów (i prowadzenia badań naukowych): łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, umiejętnością logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i efektownego przeprowadzenia dyskusji. Dodatkowym celem seminarium magisterskiego jest doskonalenie umiejętności dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań (referat, poster, publikacja naukowa), ze szczególną uwagą na formy pisemne.
Literatura podstawowa1) J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny, Wyd. PWN, 2003 2) Młyniec W.,, Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, wyd. Sorus, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi