Toksykologia

Toxycology

2021Z

Kod przedmiotu13S2-TOKSY
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, chemia organiczna, biochemia, fizjologia, botanika, zoologia, ekologia
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności pracy w laboratorium zdobyte podczas realizacji przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńStudent wykonuje doświadczenia i opracowuje uzyskane wyniki. Izolowanie i identyfikacja syntetycznych barwników dodawanych do żywności. Wykrywanie i identyfikacja środków konserwujących żywność (benzoesan sodu). Ekstrakcja aflatoksyn z żywności (orzechy ziemne, kawa). Wykrywanie siarki stosowanej do zabezpieczania suszonych owoców. Analiza składu chemicznego wybranych leków przeciwbólowych. Analiza widm pochodnych hemoglobiny.
Opis wykładówTrucizny, zatrucia i ich przyczyny. Chemiczne, biologiczne i genetyczne czynniki warunkujące toksyczność. Losy trucizn w organizmie - wchłanianie, rozmieszczenie, wydalanie i biotransformacja. Toksykologia środków uzależniających. Toksyczność alkoholi, alkoholizm. Toksykologia pestycydów i tworzyw sztucznych. Naturalne substancje toksyczne żywności, substancje zanieczyszczające żywność podczas produkcji, przetwarzania i przechowywania. Trucizny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Szkodliwe substancje w kosmetykach. Historia broni biologicznej i bioterroryzmu, metody przeciwdziałania zagrożeniom bioterroryzmem. Typowe choroby wywoływane przez broń biologiczną. Skażenie i sposoby ochrony środowiska naturalnego.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z pojęciami i definicjami stosowanymi w toksykologii. Pogłębienie wiedzy zdobytej na wcześniej realizowanych przedmiotach. Nabycie przez studenta umiejętności stosowania tej wiedzy w praktycznych i teoretycznych działaniach. Uświadomienie konieczności postępowania odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami bezpieczeństwa. Umiejętność zastosowania różnych metod analitycznych w badaniach toksykologicznych, interpretacji wyników oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa.
Literatura podstawowa1) Jerzy Piotrowski, Podstawy toksykologii, WN-T Warszawa, 2006 2) Witold Seńczuk, Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999 3) Ernst Mutschler, Farmakologia i toksykologia, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi