Biologia molekularna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinien posiadać podstawową wiedzę nt.: struktury i funkcjonowania układów biologicznych na różnych poziomach organizacji, wyjaśniać koncepcje nauk przyrodniczych dotyczących rozwoju zrównoważonego, znać podstawowe metody badawcze oraz procedury stosowane w obszarze nauk przyrodniczych. Powinien posiadać umiejętności pogłębiania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, orientowania się w uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych rynku pracy, korzystania z różnych źródeł informacji i ich przetwarzania. Powinien posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym studiować piśmiennictwo z obszaru nauk przyrodniczych.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku biologia trwają 2 lata (4 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 1327 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  1. ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ścisłych pozwalającą na opis i wyjaśnienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym;
  2. ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biologii;
  3. ma rozszerzoną wiedzę teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnianie zjawisk zachodzących w przyrodzie na różnych poziomach organizacji życia;
  4. zna metody i procedury badawcze pozwalające na poznanie złożonych procesów biologicznych na rożnych poziomach ich organizacji;
  5. zna i rozumie różne metody analizy filogenezy;
  6. rozumie filozoficzne uwarunkowania wiedzy przyrodniczej;
  7. ma wiedzę o złożoności powiązań strukturalnych i funkcjonalnych organizmu w środowisku na różnych poziomach organizacji ekologicznej;
  8. rozumie mechanizmy kształtowania się zasięgów roślin i zwierząt;
  9. zna i rozumie metody monitoringu przyrodniczego i bioindykacji;
  10. zna zasady zarządzania zasobami przyrody;
  11. zna złożone problemy etyczne w badaniach biologicznych;
  12. zna źródła i procedury pozyskiwania funduszy na badania biologiczne i wdrażanie nowych rozwiązań;
  13. ma wiedzę w zakresie metodologii pracy badawczej w warunkach laboratoryjnych i środowisku przyrodniczym (formułuje cele i problemy badawcze, hipotezy i zmienne, planuje procedurę wykonawczą, optymalizuje techniki doświadczalne, opracowuje wyniki i weryfikuje hipotezy);
  14. zna narzędzia informatyczne umożliwiające przygotowanie danych do publikacji;
  15. rozumie zjawiska i procesy w biocenozach oraz ekosystemach wodnych i lądowych;
  16. zna i rozumie podstawowe procesy adaptacji organizmów do określonych warunków środowiska wodnego i lądowego;
  17. zna biologiczne bazy danych i programy bioinformatyczne do przeszukiwania i obróbki danych;
  18. zna podstawowe zasady ergonomii, higieny i bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym;
  19. zna i rozumie prawo autorskie i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w zakresie biologii;
  20. zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie biologii molekularnej i środowiskowej;
  21. dysponuje wiedzą z zakresu przebiegu procesów biologicznych na poziomie molekularnym;
  22. zna molekularne metody diagnostyczne stosowane w biologii;
  23. ma pogłębioną wiedzę pozwalającą na opis i wyjaśnienie budowy, ewolucji i funkcjonowania genomu prokaryotycznego i eukariotycznego;
  24. zna i rozumie molekularne mechanizmy regulujące proces zapłodnienia, wczesne etapy rozwoju zarodkowego oraz proces różnicowania się tkanek i narządów roślin i zwierząt;
  25. zna molekularne mechanizmy odpowiedzi organizmów na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiskowe.
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  1. stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w biologii molekularnej i środowiskowej;
  2. obsługuje aparaturę badawczą stosowaną w naukach biologicznych (do badań na poziomie molekularnym, komórkowym, organizmalnym i ekosystemowym);
  3. wykorzystuje posiadaną rozszerzoną wiedzę (wiedzę teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu codziennym, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu kierunku studiów) w analizie i ekstrapolacji procesów biologicznych, określaniu prawidłowości oraz formułowaniu wniosków;
  4. korzysta z publicznie dostępnych biologicznych baz danych, m.in. sekwencji i struktur makrocząsteczek biologicznych, gatunków inwazyjnych, chronionych i zagrożonych;
  5. analizuje problemy z pogranicza ekologii i ewolucji posługując się modelami matematycznymi;
  6. ocenia korzyści i przewiduje zagrożenia wynikające z produkcji i wykorzystania organizmów modyfikowanych genetycznie;
  7. potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej w publikowaniu teksów, wykorzystania grafiki i prawa patentowego;
  8. planuje i prowadzi prace badawcze w warunkach laboratoryjnych i terenowych oraz ekspertyzy przyrodnicze pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  9. projektuje i prowadzi eksperyment laboratoryjny i w środowisku przyrodniczym;
  10. planuje sposoby zarządzania zasobami przyrody w analizowanych sytuacjach;
  11. ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  12. interpretuje dane empiryczne, będące podstawą formułowania wniosków i teorii;
  13. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji złożonej informacji w zakresie nauk biologicznych, zwłaszcza ze źródeł informatycznych;
  14. stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym;
  15. przygotowuje wystąpienie ustne z prezentacją materiałów naukowych oraz występuje ustnie w języku polskim i w języku obcym odnośnie zagadnień szczegółowych z zakresu dyscyplin naukowych w dziedzinie biologii;
  16. pisze pracę badawczą w języku polskim lub krótkie doniesienie naukowe w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych;
  17. biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu biologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty w języku angielskim;
  18. samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  1. rozumie potrzebę i świadomie podnosi swoje kwalifikacje w formie kształcenia ustawicznego formalnego i nieformalnego, samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe (rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie);
  2. inspiruje i organizuje proces uczenia się innych osób;
  3. wykazuje gotowość do współdziałania i pracy w grupie przyjmując różne role oraz odpowiednio określa priorytety realizowanych zadań i projektów;
  4. postępuje zgodnie z zasadami bioetyki i etyki zawodowej i zapobiega ich łamaniu;
  5. ma świadomość potrzeby systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi, popularnonaukowymi i internetowymi zasobami informacji związanymi z biologią, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz wykazuje gotowość jej praktycznego zastosowania (odpowiedzialność za własny rozwój osobisty i zawodowy);
  6. ma świadomość ryzyka prowadzenia modyfikacji biologicznych oraz wykazuje odpowiedzialność za cenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi badawczych i zagrożeń w miejscu pracy (BHP);
  7. ma świadomość konieczności ochrony środowiska przyrodniczego i zarządzania zasobami przyrody;
  8. upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych;
  9. wykazuje postawę w myśl zasad ekorozwoju, mając świadomość wzajemnych powiązań ekonomiczno-społeczno-przyrodniczych;
  10. myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po pierwszym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyk jest uzyskanie pogłębionej wiedzy praktycznej oraz nabycie umiejętności w zakresie metodyki badań realizowanych w terenie i laboratoriach. Podczas praktyki student: poznaje zasady metodologii pracy doświadczalnej i poszerza wiedzę z zakresu najważniejszych problemów biologii, korzysta z wiedzy specjalistów, nabiera biegłości w posługiwaniu się biologicznym językiem naukowym, uczy się jak zaplanować swoją karierę zawodową lub naukową. W programie praktyki przewidziano aktywny współudział studenta w prowadzeniu, co najmniej pięciu godzin dydaktycznych ze studentami pierwszego stopnia studiów w ramach zajęć dydaktycznych realizowanych przez promotora pracy.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Bioetyka
1
ZAL-O
Wykład
15
Metodologia nauk przyrodniczych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
20
Endokrynologia
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Enzymologia
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Genetyka molekularna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
35
15
Mikroskopia elektronowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Mikroskopia fluorescencyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
5
Technologie cyfryzacji danych biologicznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fakultet
5,5
Seminarium magisterskie
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Embriologia roślin nasiennych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
5
Hodowle in vitro komórek i tkanek zwierzęcych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
5
Podstawy bioinformatyki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Roślinne kultury in vitro
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
25
10
Zaawansowane metody detekcji molekularnej
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fakultet
10,5
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Seminarium magisterskie
2
ZAL
Seminarium magisterskie
25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Statystyka w biologii
2
III - Kierunkowe
Diagnostyka molekularna
5,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
55
20
Inżynieria embrionalna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Projekt badawczo-rozwojowy
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Statystyka w demografii i epidemiologii
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fakultet
6,5
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
4
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
30
Seminarium magisterskie
2
Toksykologia
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
15
SUMA
26,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedsiębiorczość
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fakultet
8,5
Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim
2
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
12
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
90
Proteomika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Seminarium magisterskie
2
SUMA
27,5