Biologia medyczna - studia pierwszego stopnia licencjackie - stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia - licencjackie: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka). - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku biologia trwają 3 lata (6 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2377 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i analitycznych wykorzystujących materiał biologiczny. Zna teoretyczne i praktyczne aspekty związane z projektowaniem i przeprowadzaniem podstawowych procesów biologicznych. Posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, zna prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Potrafi planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz podstawowych zadań związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i dążenie do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych w dziedzinie biologii. Posługuje się podstawową wiedzą biologiczną. Postępuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach. Posiada umiejętność współpracy w grupie i zdolność do organizowania stanowiska pracy. Potrafi współpracować ze specjalistami z dziedzin pokrewnych. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Absolwent specjalności biologia medyczna zna procesy fizjologiczne w organizmie człowieka i rozumie współdziałanie i regulację procesów fizjologicznych człowieka. Definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i narządowym w organizmie człowieka. Zna podstawowe metody detekcji molekularnej, inżynierii genetycznej, diagnostyki parazytologicznej, mykologicznej, toksykologicznej i mikrobiologicznej. Zna podstawowe metody oceny stanu zdrowia. Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Zna podstawowe zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania pracy biologa. Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w laboratoriach biomedycznych. Zna podstawowe zasady funkcjonowania laboratoriów medycznych. W zakresie umiejętności posługuje się podstawowym sprzętem i aparaturą, stosowanymi w naukach biomedycznych. W zakresie kompetencji społecznych dba o poziom sprawności fizycznej w celu wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z ukończonym kierunkiem studiów. Okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro. Stosuje prawidłowe nazewnictwo specjalistyczne w zakresie biologii medycznej. Zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie nauk przyrodniczych i biomedycznych. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego zabezpieczania i pracy z materiałem biologicznym. Potrafi podejmować współpracę ze specjalistami uprawnionymi w zakresie analityki i diagnostyki medycznej oraz brać udział w pracach badawczych prowadzonych z użyciem materiału biologicznego.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy:
  1. Rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie
  2. Ma podstawową wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biologii, pozwalającą na opisywanie i interpretowanie procesów biologicznych
  3. Rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych
  4. Rozumie zależność między warunkami geologicznymi, geochemicznymi i klimatycznymi a różnorodnością i strukturą biomów
  5. Zna różnorodność i biologię poszczególnych form życia
  6. Zna budowę, i zróżnicowanie funkcjonalne organizmów na poszczególnych poziomach organizacji
  7. Rozumie, definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne organizmów prokariotycznych i eukariotycznych na poziomie molekularnym i komórkowym
  8. Rozumie współdziałanie i regulację procesów fizjologicznych
  9. Zna zasady dziedziczenia, kodowania i przepływu informacji genetycznej
  10. Zna podstawowe pojęcia inżynierii genetycznej, diagnostyki molekularnej i terapii genowej. Zna molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych
  11. Zna molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej
  12. Zna rolę i zadania systematyki (taksonomii) oraz zasady współczesnej nomenklatury biologicznej Rozumie proces, mechanizmy i teorie ewolucji biologicznej.
  13. Charakteryzuje strukturę i funkcje układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji Charakteryzuje bioróżnorodność na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym
  14. Zna przyczyny i skutki degradacji środowiska, współczesne problemy ochrony przyrody i środowiska z uwzględnieniem podstaw prawnych oraz metod ochrony różnorodności biologicznej
  15. Zna biotechnologiczne wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle, ochronie przyrody i ochronie środowiska
  16. Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych i terenowych
  17. Rozumie specyfikę eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych
  18. Zna podstawowe zasady metodologii pracy doświadczalnej i terenowej
  19. Zna narzędzia informatyczne umożliwiające opracowanie wyników badań
  20. Zna podstawowe techniki biochemiczne, genetyczne, mikrobiologiczne, histologiczne i immunologiczne
  21. Ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w laboratoriach biologicznych
  22. Zna podstawowe zasady ergonomii, higieny i bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym
  23. Zna i rozumie prawo autorskie i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w zakresie biologii i biotechnologii
  24. Zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie biologii stosowanej i biotechnologii
  25. Zna podstawowe słownictwo w języku angielskim, dotyczące zagadnień biologicznych
  26. Zna zasady przygotowania wystąpienia o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim
  W kategorii umiejętności:
  1. Potrafi posługiwać się prostymi metodami matematycznymi stosowanymi w biologii. Potrafi stosować opis matematyczny zjawisk przyrodniczych
  2. Stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych
  3. Przeprowadza proste obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
  4. Umie posługiwać się podstawowymi technikami biochemicznymi, genetycznymi, mikrobiologicznymi, histologicznymi i immunologicznymi stosowanymi w biologii
  5. Potrafi stosować metody biologii molekularnej
  6. Potrafi wykonywać analizy ilościowe i jakościowe w zakresie niezbędnym do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych
  7. Potrafi wykonywać proste prace z wykorzystaniem materiału biologicznego
  8. Ma umiejętność obsługiwania prostej aparatury badawczej
  9. Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego Czyta ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku polskim i angielskim w zakresie nauk biologicznych
  10. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji naukowej w języku polskim i angielskim Wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej
  11. Umie gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje naukowe
  12. Potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej (w publikowaniu teksów, wykorzystania grafiki i prawa patentowego)
  13. Umie przygotować wystąpienie ustne z publiczną prezentacją. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień podstawowych z zakresu biologii
  14. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany oraz potrafi przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności
  15. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
  16. Posługuje się specjalistycznym językiem naukowym w zakresie dyscyplin biologicznych
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  1. wykazuje gotowość wykorzystania języka naukowego w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z dziedzin pokrewnych;
  2. planuje własną karierę zawodową lub naukową i rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i podnoszenia swoich kwalifikacji;
  3. potrafi pracować w zespole przyjmując różnorodne role i określać priorytety;
  4. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego;
  5. jest świadomy niezbędności stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii;
  6. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biologicznych i zagrożeń w miejscu pracy oraz przestrzega przepisów BHP;
  7. zna i rozumie możliwości wykorzystania materiału biologicznego, rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym;
  8. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy lub w formie zorganizowanego wolontariatu.
  PRAKTYKI
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku biologia jest możliwie wszechstronne zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem wybranego laboratorium badawczego lub diagnostycznego lub pokrewnych. Podczas odbywania praktyki absolwent poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki. Podczas realizacji praktyk student zdobywa doświadczenia, które zwiększają jego wiedzę praktyczną i umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bioetyka
1
ZAL-O
Wykład
10
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Fizyka i biofizyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Matematyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
25
III - Kierunkowe
Cytologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Genetyka
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
40
Histologia
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
60
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia fizyczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
10
Chemia organiczna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Botanika
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
50
Morfologia funkcjonalna zwierząt z zajęciami terenowymi
5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
30
20
Podstawy bioinformatyki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biochemia
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Biologia molekularna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fakultet
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Fizjologia człowieka
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Fizjologia roślin leczniczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Mikrobiologia ogólna i medyczna
4
ZAL
EGZ
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
45
Mykologia ogólna i medyczna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biologia molekularna
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ekologia medyczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Embriologia człowieka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Fakultet
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Fizjologia człowieka
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Hodowle in vitro tkanek zwierzęcych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
25
Podstawowe metody detekcji molekularnej
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Podstawy enzymologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Podstawy epidemiologii
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Ewolucjonizm
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Immunologia i podstawy immunoterapii
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
35
Inżynieria genetyczna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
50
Parazytologia i diagnostyka parazytologiczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
25
Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
25
Podstawy diagnostyki mykologicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
25
Podstawy diagnostyki toksykologicznej
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
25
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
3
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
35,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Endokrynologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
25
Fakultet
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
50
Podstawowe metody diagnostyki molekularnej człowieka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość
1
Wprowadzenie do biotechnologii medycznej
1
ZAL-O
Wykład
15
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Promocja i ochrona zdrowia
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Seminarium licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Uwarunkowania prawne i organizacyjne w pracy biologa
1
ZAL-O
Wykład
20
SUMA
23,0