Mikrobiologia ogólna i medyczna

General and Medical Microbiology

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-BOIMbmed
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceniedotyczy
Wymagania wstępneniedotyczy
Opis ćwiczeńPrzepisy BHP i organizacja pracy, wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego; mikroskop i mikroskopowanie; sporządzanie preparatów mikrobiologicznych; hodowle mikrobiologiczne: podstawowe typy podłóż i ich zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych; wysiew materiału mikrobiologicznego na podłoża stałe i płynne; wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje, sterylizacja i dezynfekcja; oznaczanie właściwości biochemicznych bakterii; różnicowanie bakterii na podstawie cech fizjologicznych i biochemicznych; szeregi biochemiczne, hodowle beztlenowe; podstawy chemioterapii zakażeń bakteryjnych.
Opis wykładówMikrobiologia jako nauka; mikrobiologia w historii ludzkości, podstawowe kierunki badań mikrobiologicznych, metodyka badań mikrobiologicznych; komórka bakteryjna i jej budowa; fizjologia organizmów prokariotycznych: auto- i heterotroficznych; metabolizm bakterii i archeonów, podstawowe procesy przemian energetycznych, typy oddychania; wpływ czynników środowiska na drobnoustroje, zmienność i dziedziczenie u bakterii, mutacje i ich rola w zmienności, rekombinacja genetyczna, rola plazmidów i bakteriofagów w zmienności; systematyka bakterii chorobotwórczych; budowa wirusów i ich cykle życiowe.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi: budowy i fizjologii organizmów prokariotycznych. Poznanie roli drobnoustrojów w kształtowaniu biosfery i ich znaczenia dla człowieka.
Literatura podstawowa1) Baj J., Markiewicz Z, Biologia molekularna bakterii", wyd. PWN, t.I, 2) , 2007r., "", wyd. PWN, t.I, 3) Schlegel H., 2001r., "Mikrobiologia ogólna", wyd. PWN, t.I. , PWN, 2007 2) Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii, PWN, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi