Ekologia medyczna

Medical Ecology

2020L

Kod przedmiotu1213S1-EKMEDbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń1. Specyfika środowiska życia człowieka czynniki środowiskowe - pomiar i monitoring warunków życia. 2. Dynamika rozwoju populacji - modelowanie dynamiki populacji.Metody badania rozrodczości i śmiertelności. 3. Śmiertelność w populacji człowieka - modelowanie krzywych przeżywania, statyczne tabele przeżywalności. 4. Czynniki etiologiczne chorób człowieka - analiza stanu hydrosfery, litosfery, żywności. 5. Wpływ czynników abiotycznych na funkcjonowanie orgaznizmu.
Opis wykładówEkologia jako dyscyplina naukowa. Układy ekologiczne - organizm, populacja, biocenoza, ekosystem, krajobraz ekologiczny, biom. Ekologia globalna - uwarunkowania życia na Ziemi. Czynniki ekologiczne i adaptacje organizmów do warunków środowiska. Człowiek jako gatunek biologiczny i kulturowy - przystosowanie biologiczne i biokulturowe do warunków środowiska. Strategie przystosowania człowieka do środowiska. Uwarunkowania i czynniki życia czlowieka - specyfika środowiska życia człowieka. Populacja jako czasowo-przestrzenny układ ekologiczny. Modele dynamiki populacji - regulacja liczebności. Śmiertelność i rozrodczość. Struktura ekologiczna populacji. Homeostaza i stabilność układów ekologicznych. Homeostaza organizmu a triada epidemiologiczna. Rola czynników środowiskowych w uwarunkowaniu przebiegu chorób. Choroby środowiskowe.
Cel kształceniaPoznanie złożoności świata żywego w aspekcie struktury i funkcjonowania układów ekologicznych. Charakterystyka triady epidemiologicznej oraz roli środowiska, czynników chorobotwórczych i człowieka w dynamice chorób. Poznanie roli człowieka w środowisku przyrodniczym jako gatunku biologicznego i kulturowego. Znajomość problematyki i metod badawczych ekologii jako dyscypliny naukowej. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
Literatura podstawowa1) Wolański N. , Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, t. 2, Wyd. PWN, Warszawa, 2007 2) Campbell B. , Ekologia człowieka, Wyd. PWN, Warszawa, 1995 3) Kurnatowska A., Kurnatowski P. (red.), Ekologia medyczna - wybrane zagadnienia., Wyd. PROMEDI, Łódź., 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi-