Immunologia i podstawy immunoterapii

Immunology and Basic of Immunotherapy

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-IMMTERbmed
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające anatomia, fizjologia, biochemia
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeńZasady pracy z materiałem biologicznym. Zasady ochrony pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych przed narażeniem na czynniki biologiczne. Oznaczanie liczby krwinek białych w 1 l krwi. Oznaczanie procentowej zawartości poszczególnych form krwinek białych na rozmazie badanej krwi. Zaliczenie praktyczne – analiza rozmazów. Morfologia układu limfatycznego. Sekcja myszy: budowa układu immunologicznego (narządy, tkanki, komórki układu immunologicznego). Techniki izolowania komórek układu immunologicznego. Badanie żywotności komórek izolowanych ze śledziony. Dyskusja problemowa: Jak rozwija się układ odpornościowy? Jak układ immunologiczny poznaje sam siebie? Mechanizmy odporności przeciwzakaźnej bezkręgowców. Pozyskiwanie i oznaczanie liczby celomocytów dżdżownic. Odporność wrodzona (nieswoista) - mechanizmy. Badanie fagocytozy przez celomocyty dżdżownic w warunkach in vitro. Izolacja leukocytów z krwi obwodowej / izolacja celomocytów dżdżownic. Ocena zdolności leukocytów do tworzenia reaktywnych form tlenu. Dyskusja problemowa: 1. Odporność wrodzona: niedoceniana przez dziesięciolecia lecz niezapomniana. 2. Nowe elementy odporności wrodzonej. 3. Rola receptorów Toll-podobnych w indukcji i regulacji odpowiedzi immunologicznej. Mechanizmy odporności nabytej. Reakcje antygen – przeciwciało. Odczyny aglutynacyjne. Obserwacja aglutynacji krwinek czerwonych. Oznaczanie szybkości opadania krwinek w zależności od stężenia immunoglobulin obecnych w surowicy badanej krwi. Dobre praktyki - zasada GLP i GMP. Wykrywanie zakażeń bakterią Helicobacter pylori. Dyskusja problemowa – 1. Choroby zakaźne a układ odpornościowy. 2. Białkowe systemy eksportu warunkujące oporność bakterii na antybiotyki. 3. Mechanizmy molekularne obrony ustroju w chorobach wirusowych. Spotkanie z alergologiem i wykonanie testów alergicznych. Dyskusja problemowa - 1. Alergia a układ odpornościowy. 2. Wykorzystanie markerów w diagnostyce chorób nowotworowych. Test PSA. Dyskusja problemowa - 1. Mechanizmy immunologiczne w nowotworach. 2. Immunoterapia nowotworów złośliwych. 3. Detekcja komórek nowotworowych przy zastosowaniu techniki EPISPOT. 4. Diagnostyka i leczenie nowotworów w świetle badań molekularnych i immunohistochemicznych – gdzie jesteśmy? Wybrane testy immunodiagnostyczne – RIA, ELISA. Test pośredni antyglobulinowy – wykrywanie autoprzeciwciał – zasada działania. JOURNAL CLUB – najciekawsze odkrycia w dziedzinie immunologii w opinii studentów.
Opis wykładówPodstawy funkcjonowania układu immunologicznego. Budowa układu limfatycznego i funkcje narządów limfatycznych. Rodzaje komórek odpornościowych – linia limfoidalna i linia mieloidalna. Powstawanie, formy i mechanizmy odporności nieswoistej. Odporność swoista typu komórkowego i typu humoralnego. Rodzaje antygenów, mechanizmy prezentacji antygenów. Limfocyty T i swoista odpowiedź komórkowa. Mechanizmy cytotoksyczności i ich rola. Limfocyty B i swoista odpowiedź humoralna. Budowa i funkcje przeciwciał. Współdziałanie limfocytów T i B. Alergia. Immunologia nowotworów. Rola cytokin w regulacji funkcji układu immunologicznego. Mechanizmy pamięci immunologicznej. Główny układ zgodności tkankowej. Mechanizmy tolerancji immunologicznej i autoagresja. Immunologia szczepień ochronnych. Regulacja procesów odpornościowych. Immunoterapia swoista i nieswoista.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych mechanizmów warunkujących odporność nieswoistą i swoistą oraz funkcjonowanie układu immunologicznego. Zdobycie wiedzy o roli i możliwościach stosowania immunoterapii - immunoterapia swoista i nieswoista. Nabycie umiejętności prowadzenia prostych eksperymentów z zakresu immunologii. Nabycie kompetencji do bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym.
Literatura podstawowa1) AKUB JAKÓBISIAK,, Immunologia , PWN, 2007 2) Roitt I., Brostoff J., Male D. , Immunologia, PZWL, 2009
Literatura uzupełniająca1) Solnicy, wyd. UJ, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Podstawy serologii grup krwi. Podręcznik dla studentów oddziału analityki medycznej", Jacob Michael, 2007r., "Normy laboratoryjne", wyd. Via Medica, t.-, s.-, 3) N.A. Brunzel, 2010r., "Diagnostyka laboratoryjna", wyd. Urban & Partner, t.1 i 2, s.-, 4) Literatura naukowa zalecana na seminarium, 2011r., "-", wyd. -, t.-, s.-, 5) Wiesław Deptuła, 2008r., "Immunologia dla biologów", wyd. Uniwersytet Szczeciński, t.-, s.5-151, 2008r., tom , 2s.
Uwagi.