Inżynieria genetyczna

Genetic Engineering

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-INGENbmed
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemetody detekcji molekularnej, biochemia, genetyka, mikrobiologia, fizjologia, immunologia
Wymagania wstępnewiedza z zakresu ww przedmiotów.
Opis ćwiczeńIzolacja własnego gDNA – jako matryc do projektu sekwencjonowania genomu ludzkiego. Izolacja bakteryjnego gDNA – jako matryc do projektu sekwencjonowania genomu wybranego szczepu bakteryjnego. Produkcja markerów masy molekularnej z wykorzystaniem wektorów pBluescript SK lub pUC. Izolacja plazmidowego DNA z transformowanych bakterii metodą chromatografii kolumnowej. Analiza restrykcyjna wektora pBluescript SK lub pUC. Sekwencjonowanie DNA oraz analiza in silico genów oraz prekursorów polipeptydowych z udziałem różnych narzędzi informatycznych bazy GenBank. Identyfikacja antygenów metodą Western PAGE oraz Dot-blot. Weryfikacja własnych umiejętności, jako przedstawiciela firm biotechnologicznych, w zakresie promocji różnych metod, odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego na podstawie różnych ofert w języku angielskim.
Opis wykładówZasady wyboru metod do genomiki, transkryptomiki oraz proteomiki. Klonowanie komplementarnego DNA (cDNA) oraz genomowego DNA (gDNA). Izolacja kwasów nukleinowych. Plazmidy jako wektory. Cechy najlepszych wektorów do klonowania. Konstrukcja i przesiewanie bibliotek genowych, genomowych i ekspresyjnych. Efektywna amplifikacja kwasów nukleinowych (PCR, odwrotna transkrypcja – RT). Metody produkcji jedno- i dwu-niciowych sond molekularnych. Elektroforeza i metody transferu RNA i DNA na membrany nylonowe. Hybrydyzacja membranowa i autoradiografia (Northern, Southern). Sekwencjonowanie DNA. Analiza sekwencji prekursorów polipeptydowych metodą in silico (GenBank). Wykrywanie lokalizacji ekspresji transkryptów metodą hybrydyzacji in situ (ISH). Transfer białek (natywnych / zrekombinowanych) na membrany nitrocelulozowe. Efektywność immunodetekcji antygenów metodą Western (dot-blot, PAGE) z użyciem przeciwciał poliklonalnych i monoklonalnych oraz poliwalentnych i monowalentnych.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych metod analizy DNA, RNA i białek.
Literatura podstawowa1) Sambrook JF, Russell DW, "Molecular Cloning. A Laboratory Manual, 3rd ed.", t. 1-3, Cold Spring Harbor Laboratory Press,, 2001, s. 1-2100
Literatura uzupełniająca1) Brown T.A., wyd. Naukowe PWN, "Genomy – przekład pod redakcja Piotra Węglewskiego.", 2009r., tom , 1–684s.
UwagiGrupy 12-osobowe.