Podstawy diagnostyki toksykologicznej

Intorduction to theToxicological Diagnostics

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-PDTOKbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, chemia organiczna, biochemia, fizjologia
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności pracy w laboratorium zdobyte podczas realizacji przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia toksykologii. 1. Oznaczanie stężenia alkoholu etylowego we krwi metodą Widmarka, 2. Oznaczanie składu chemicznego wybranych leków przeciwbólowych, 3. Spektrofotometryczna analiza ludzkiej hemoglobiny i jej pochodnych, 4. Oznaczanie zawartości aflatoksyn w wybranych produktach spożywczych, 5. Środki konserwujące i barwniki w żywności, 6. Wpływ procesów technologicznych na zawartość tiocyjanianów w warzywach.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie studenta z pojęciami i definicjami stosowanymi w toksykologii. Pogłębienie wiedzy zdobytej na wcześniej realizowanych przedmiotach. Nabycie przez studenta umiejętności stosowania tej wiedzy w praktycznych i teoretycznych działaniach. Uświadomienie konieczności postępowania odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami bezpieczeństwa. Umiejętność zastosowania różnych metod analitycznych w badaniach toksykologicznych, interpretacji wyników oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa.
Literatura podstawowa1) Jerzy Piotrowski, Podstawy toksykologii, WN-T Warszawa, 2006 2) Witold Seńczuk, Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999 3) Ernst Mutschler, Farmakologia i toksykologia, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2001
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi-