Parazytologia i diagnostyka parazytologiczna

Parasitology and Diagnostics Parasitology

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-PPARbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMorfologia funkcjonalna zwierząt, Biochemia
Wymagania wstępnewiedza z zakresu zoologii zwierząt bezkręgowych, budowy i funkcji kwasów nukleinowych
Opis ćwiczeńPrzegląd systematyczny pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych człowieka, patogeneza, profilaktyka. Zasady pobierania i konserwowania materiału do badań parazytologicznych. Metody badania materiału biologicznego na obecność jaj i larw pasożytów. Metody oceny stanu środowiska pod względem parazytologicznym, ocena pastwisk, stawów, piaskownic oraz terenów rekreacyjnych. Metody badania żywicieli pośrednich na obecność stadiów rozwojowych pasożytów. Metody izolowania kwasów nukleinowych. Zastosowanie odmian łańcuchowej reakcji polimerazy w diagnostyce chorób pasożytniczych.
Opis wykładówDefinicja pasożytnictwa. Drogi i mechanizmy wnikania pasożyta do żywiciela, rola enzymów penetracyjnych. Działanie patogenne pasożyta (chemiczne, fizyczne, biotyczne). Reakcja organizmu na obecność pasożyta. Wpływ zachowań człowieka na szerzenie się chorób pasożytniczych. Pasożyty jako wektory chorób bakteryjnych i wirusowych. Sposoby szerzenia się chorób inwazyjnych; rola gleby i wody; wpływ zachowań człowieka na szerzenie się chorób odzwierzęcych; migracje, introdukcje nowych gatunków zwierząt, wzrost populacji niektórych zwierząt. Podstawowe metody diagnostyczne.Diagnostyka molekularna chorób pasożytniczych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najważniejszymi pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi człowieka, sposobami ich rozprzestrzeniania i wnikania do organizmu żywiciela, chorobotwórczością oraz głównymi metodami bezpośrednimi i pośrednimi stosowanymi w diagnostyce parazytologicznej.
Literatura podstawowa1) Kadłubowski R., Zarys parazytologii lekarskiej, PZWL, 1999 2) Deryło A., Parazytologia i akaroentomologia medyczna, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca1) Stefański W., Żarnowski E, wyd. PWRi L, "Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt", , 1971r., tom
Uwagibrak