Promocja i ochrona zdrowia

Promotion and Protection of Health

2021L

Kod przedmiotu1213S1-PZDRObmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające przedmioty wymagane do dopuszczenia do VI semestru III roku studiów
Wymagania wstępneznajomość zagadnień z przedmiotów odbytych na I i II roku studiów
Opis ćwiczeńWyjaśnianie podstawowych pojęć takich jak: zdrowie, promocja zdrowia, ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna, edukacja zdrowotna. Dyskusja nad miejscem promocji zdrowia i ochrony zdrowia w codziennym życiu. Przedstawianie struktury programu promocji zdrowia.Prezentacja podstawowych elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce. Modele zdrowia i ich wpływ na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
Opis wykładówCzym jest zdrowie i ochrona zdrowia, jakie są jego uwarunkowania, definicja promocji zdrowia oraz metody promocji zdrowia, pojęcie edukacji zdrowotnej, jaki system ochrony zdrowia funkcjonuje w Polsce, czym są zakłady opieki zdrowotnej, jakie są podstawowe grupy zawodowe w ochronie zdrowia. Zasady konstruowania, wdrażania programów promocji zdrowia, ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Cel kształceniazdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, podstawowych definicji, pojęcie edukacji zdrowotnej, czym jest zdrowie i jakie są jego uwarunkowania
Literatura podstawowa1) Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, CeDeWu, 2007 2) Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., Promocja zdrowia - Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, t. 1, Czelej, 2008 3) Sygit M., Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca1) Parlament Europejski Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu , wyd. Bruksela , "Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia", 2011r., tom 2) Opolski J., wyd. Warszawa, "Zdrowie publiczne - wybrane zagadnienia", 2011r., tom
Uwagi