Biologia molekularna

Molecular Biology

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-BLMOLbmed3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegenetyka, biochemia, mikrobiologia, fizjologia
Wymagania wstępnewiedza z zakresu ww przedmiotów
Opis ćwiczeńZasady pracy w laboratorium biologii molekularnej. Podstawowe techniki biologii molekularnej: izolacja kwasów nukleinowych, ocena ilościowa i jakościowa uzyskanych kwasów nukleinowych (pomiar spektrofotometryczny, elektroforeza w żelu agarozowym).
Opis wykładówStruktura i funkcje makrocząsteczek komórki. Właściwości kwasów nukleinowych i białek. Pojęcie genu i genomu. Program poznania genomu człowieka. Interakcje kwasów nukleinowych z białkami i interakcje międzybiałkowe. Budowa genu prokariotycznego i eukariotycznego. Centralny dogmat biologii molekularnej. Replikacja DNA. Budowa promotorów. Transkrypcja i obróbka RNA. Mechanizm wycinania intronów, alternatywny splicing, redagowanie RNA.
Cel kształceniaZapoznanie się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi biologii molekularnej komórki prokariotycznej i eukariotycznej. Poznanie zasad przepływu informacji genetycznej w komórce od replikacji poprzez transkrypcję do translacji i obróbki potranslacyjnej.
Literatura podstawowa1) 1) Turner P.C. i wsp.,, "Biologia molekularna (krótkie wykłady)", , wyd. PWN, 2011 r., 2) 2) Brown T.A.,, "Genomy", , wyd. PWN, 2010 r., 3) 3) Alberts i wsp., , "Molecular Biology of the Cell, Fourth Edition",, wyd. Garland Science,, 2002 r., 4) 4) Węgleński P., , "Genetyka molekularna", , wyd. PWN, 2006 r.,
Literatura uzupełniająca1) 1) Buchowicz J., , "Biotechnologia molekularna (Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy)", , wyd. PWN, 2009 r., 2) 2) Słomski R., , "Analiza DNA, teoria i praktyka", , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,, 2008 r., 3) 3) Bal J., , "Biologia molekularna w medycynie (Elementy genetyki klinicznej)",, wyd. PWN, 2011 r., 4) 4) Lewin B., , "Genes", , wyd. Oxford University Press, , 2008 r., 5) 5) Fletcher H.L. i wsp., , "Genetyka (Krótkie wykłady)",, wyd. PWN, 2010 r., 6) 6) Watson J. i Berry A., , "DNA. Tajemnica Życia", , wyd. CIS,, 2005 r., 7) 7) Alberts i wsp., , "Podstawy biologii komórki", , wyd. PWN, 2005 r.,
Uwagi