Cytologia

Cytology

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-CYTbmed
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńPodstawowe techniki badawcze oraz budowa komórek eukariotycznych ich właściwości i funkcje poszczególnych organelli komórkowych, w tym: obserwacja i analiza właściwości błon komórkowych i cytoszkieletu (budowa elementów cytoszkieletu, białek towarzyszących i mechanizmów odpowiedzialnych za ruch organelli i komórek), budowy i funkcji jądra komórkowego, mitochondriów, peroksysomów, oraz siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, wakuol oraz matriks zewnątrzkomórkowej. Komórka roślinna jako źródło substancji farmakologicznie czynnych.
Opis wykładówPodstawy komórkowe funkcjonowania organizmów. Organizacja strukturalna komórek i ich funkcje. Ogólny schemat oraz porównanie komórek pro- i eukariotycznych. Matriks zewnątrzkomórkowa. Błony plazmatyczne; transport przez błony. Formy sygnalizacji międzykomórkowej. Jądro komórkowe i procesy w nim zachodzące. Powstawanie oraz transport białek do różnych przedziałów komórkowych. Transport pęcherzykowy. Degradacja substratów w komórce. Produkcja energii w komórkach eukariotycznych. Kontrola cyklu komórkowego. Starzenie się i śmierć komórki (nekroza, apoptoza, atrofia).
Cel kształceniaPoznanie z budowy, właściwości oraz funkcjonowania komórek eukariotycznych. Umiejętność stosowania podstawowych metod badawczych, wykorzystywanych w cytologii.
Literatura podstawowa1) Alberts B. i wsp., Podstawy biologii komórki, PWN, 2006 2) Fuller G.M., Shields D, Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000 3) Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN, 2005 4) Kawiak J. i wsp., Podstawy cytofizjologii, PWN, 1997 5) Wojtaszek P i wsp. , Biologia komórki roślinnej. Tom 1: Struktura., PWN, 2006 6) Wojtaszek P i wsp. , Biologia komórki roślinnej. Tom 2: Funkcja., PWN, 2007
Literatura uzupełniająca1) Woźny A. i wsp. (red.), wyd. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, Podstawy biologii komórki roślinnej, 2001r., tom
Uwagigrupy 12-20 osób