Ewolucjonizm

Evolutionism

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-EWOLUbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPowstanie i ewolucja życia, fosylizacja i zapis paleontologiczny, ewolucja a zapis paleontologiczny, historia życia w świetle badań paleontologicznych, ewolucja biologiczna i ewolucja społeczna, klasyfikacja a ewolucja.
Opis wykładówEwolucjonizm – rewolucja Darwinowska. Teoria ewolucji jako ogólna teoria ontologiczna i ogólna teoria biologiczna. Zmienność – rodzaje i źródła zmienności. Podstawowe mechanizmy ewolucji - koncepcja doboru – dobór naturalny, dobór sztuczny. Dryf genetyczny. Adaptacje - dostosowywanie się do środowiska poprzez zmiany ewolucyjne. Koncepcja doboru - jednostka ewolucji. Koncepcja gatunku biologicznego - problem gatunku w paleontologii. Specjacja - mechanizmy i rodzaje specjacji. Dobór płciowy. Bariery reprodukcyjne. Historia życia na Ziemi - dane kopalne - biostratygrafia. Dryf kontynentów – masowe wymierania – radiacja adaptatywna. Filogeneza. Zegar molekularny. Szybkość ewolucji. Ewolucja neutralna. Wpływ neutralistycznej teorii ewolucji an współczesną biologię środowiskową. Ewolucja kulturowa. Koewolucja. Trendy filetyczne i filogenetyczne
Cel kształceniaW ramach wykładów zapoznanie studentów z mechanizmami ewolucji w świetle współczesnych koncepcji ewolucyjnych. Pokazanie problemów otwartych i kontrowersyjnych. Pokazanie możliwości dostrzeżenia ewolucji jako procesu adaptacyjnego widocznego w obserwacji przyrodniczej. W ramach ćwiczeń seminaryjnych uzupełnienie wiedzy o ewolucji, przygotowanie do dyskusji naukowej, doskonalenie przygotowania prezentacji problemu badawczego w oparciu o piśmiennictwo naukowe.
Literatura podstawowa1) Futuyma D. J., Ewolucja , Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008 2) Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J. M. , Zarys mechanizmów ewolucji, wyd. PWN, Warszawa., 1995 3) Szarski H. , Mechanizmy ewolucji, PWN, Warszawa., 1989
Literatura uzupełniająca1) Szarski H., wyd. PWN, Mechanizmy Ewolucji, 1982r., tom
Uwagi-