Fizyka i biofizyka

Physics and Biophysics

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-FIBbmed
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPomiar współczynnika napięcia powierzchniowego metodą rurek włoskowatych i za pomocą stalagmometru. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Ostwalda oraz metodą Stokesa. Pomiar współczynnika załamania światła oraz wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną. Pomiar stężenia substancji optycznie czynnych za pomocą polarymetru. Wyznaczanie stosunku molowego ciepła właściwego gazu przy stałym ciśnieniu do molowego ciepła właściwego przy stałej objętości (κ = cp/cv).Wyznaczanie liniowego współczynnika pochłaniania promieniowania gamma dla różnych materiałów. Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia. Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.
Opis wykładówFizyczne spojrzenie na struktury biologiczne, rola oddziaływań międzycząsteczkowych, atomy, cząsteczki, makrocząsteczki, układy wielomolekularne. Elementy termodynamiki procesów zachodzących w układach biologicznych. Błony biologiczne - budowa błon, transport przez błony, zjawiska bioelektryczne w błonach. Biofizyka zmysłów - biofizyka tkanki nerwowej, odbieranie wrażeń zmysłowych, przenoszenie potencjału czynnościowego, zmysł wzroku i słuchu. Zastosowanie wybranych zjawisk fizycznych w medycynie - promieniowanie jonizujące. Biofizyka układu krążenia - hydrodynamika przepływu krwi, czynność elektryczna serca. Człowiek, jako układ biomechaniczny - właściwości biomechaniczne tkanek. Biofizyka układu oddechowego - mechanizm wentylacji płuc, wymiana gazowa.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. zjawisk fizycznych i praw fizycznych służących do ich opisu ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają zastosowanie w biologii. Rozwijanie umiejętności i postaw służących samokształceniu w zakresie poznania i możliwości zastosowania metod fizycznych. Nabycie umiejętności: wykonania prostych pomiarów fizycznych, oceny dokładności pomiarów, precyzyjnego i jasnego opracowania wyników oraz ich dyskusji. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole badawczym.
Literatura podstawowa1) F. Jaroszyk, Biofizyka, PZWL, Warszawa, 2001 2) R. Drabent, Z. Machholc, J. Siódmiak, Z. Wieczorek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013
Literatura uzupełniająca1) M. Bryszewska, W. Leyko, wyd. PWN, Warszawa, Biofizyka dla biologów, 1997r., tom 2) D. Holliday, R. Resnick, J. Walker, wyd. PWN, Warszawa, Podstawy fizyki, 2006r., tom 1-5
Uwagi