Podstawy diagnostyki mykologicznej

Basis of Mycological Diagnostics

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-PDMYKbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMykologia ogólna i medyczna
Wymagania wstępneumiejętność mikroskopowania, znajomość przepisów BHP laboratorium diagnostycznego, właściwa sprawność manualna
Opis ćwiczeńOrganizacja pracy w diagnostycznym laboratorium mykologicznym. Preparaty bezpośrednie – rodzaje, przygotowanie, techniki barwienia, interpretacja. Podstawowe podłoża do makro – i mikrohodowli grzybów. Różnicowanie hodowli in vitro oraz identyfikacja taksonomiczna z wykorzystaniem cech makro i mikroskopowych szczepów. Identyfikacja biochemiczna – zymogramy, auksanogramy, testy API C, API 20 C AUX, API ZYM, CHROMagar Candida. Ocena lekowrażliwości. Interpretacja końcowa wyników analiz mykologicznych. Grzyby izolowane z różnych rezerwuarów środowiskowych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie standardów toku diagnostycznego laboratoriów mykologicznych.
Literatura podstawowa1) Richardson M. D., Warnock D. W., Grzybice, rozpoznawanie i leczenie , SPRINGER, PWN, 1995 2) Baran E. (red.), Zarys mikologii lekarskiej , VOLUMED Wrocław, 1998 3) Kurnatowska A., Kurnatowski P., Mikologia medyczna , PROMEDI Łódź, 2006 4) Ejdys E., Dynowska M., Biedunkiewicz A., Zalecenia ogólne i szczegółowe dotyczące pracy w laboratorium mikologicznym, UWM, 2011
Literatura uzupełniająca1) Adamski Z., Batura-Gabryel H., wyd. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Medycznego, Poznań., Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów , 2007r., tom 2) Krajewska-Kułak E., wyd. Wyd. Czelej, Lublin, Zarys mikologii dla pielęgniarek , 2005r., tom
Uwagibrak