Biologia medyczna - studia pierwszego stopnia licencjackie - stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka), - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku biologia trwają 3 lata (6 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2335 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  1. rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie;
  2. ma podstawową wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biologii pozwalającą na opisywanie i interpretowanie procesów biologicznych;
  3. rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych;
  4. rozumie zależność między warunkami geologicznymi, geochemicznymi i klimatycznymi a różnorodnością i strukturą biomów;
  5. ma wiedzę z zakresu chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych i procesów biologicznych;
  6. rozumie molekularne podstawy funkcjonowania organizmów prokariotycznych i eukariotycznych i opisuje molekularną organizację komórki;
  7. definiuje i opisuje metabolizm w różnych układach biologicznych na poziomie komórkowym i organizmu;
  8. zna techniki sterowania metabolizmem;
  9. definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym i komórkowym w odniesieniu do poszczególnych grup organizmów żywych;
  10. zna chromosomową teorię dziedziczenia, opisuje dziedziczenie pozachromosomowe, zna metody analizy genetycznej;
  11. opisuje kod genetyczny, definiuje rekombinację genetyczną, ekspresję genów i jej regulację, opisuje replikację i translację DNA, zna mutacje i procesy naprawy DNA;
  12. zna podstawowe pojęcia inżynierii genetycznej, diagnostyki molekularnej i terapii genowej, zna molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych;
  13. opisuje komórkową teorię organizacji organizmów żywych, wskazuje różnice między komórkami prokariotycznymi a eukariotycznymi oraz między komórkami roślinnymi, zwierzęcymi i grzybowymi, potrafi wyjaśnić teorię cyklicznej endosymbiozy;
  14. zna funkcjonalne układy tkankowe roślin i zwierząt, w tym człowieka, rozumie związek między budową a funkcją narządów;
  15. zna budowę i zróżnicowanie morfologiczne poszczególnych grup organizmów i czynników żywych;
  16. zna biologię poszczególnych grup organizmów żywych;
  17. zna procesy fizjologiczne organizmów żywych, rozumie współdziałanie i regulację procesów fizjologicznych oraz strukturę i funkcję organizmów;
  18. zna molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej;
  19. zna rolę i zadania systematyki (taksonomii) oraz zasady współczesnej nomenklatury biologicznej;
  20. opisuje główne hipotezy i teorie pochodzenia poszczególnych grup organizmów,
  21. opisuje strukturę i rozwój biosfery, wymienia teorie powstania życia na Ziemi i opisuje główne cykle biosfery, charakteryzuje obieg pierwiastków w przyrodzie;
  22. potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia ekologiczne, charakteryzuje poziomy organizacji biologicznej, opisuje produkcję i dekompozycję materii organicznej w środowisku;
  23. zna i rozumie proces ewolucji, wymienia i definiuje mechanizmy ewolucji i charakteryzuje teorie ewolucji biologicznej;
  24. zna pojęcie bioróżnorodności i potrafi wskazać formy różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosytemowym;
  25. definiuje współczesne problemy ochrony przyrody i środowiska, wymienia podstawy prawne ochrony przyrody i podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce i Unii Europejskiej, wymienia metody ochrony różnorodności genetycznej, gatunkowej i ekosystemowej;
  26. wymienia przyczyny i skutki degradacji środowiska, definiuje monitoring środowiska, rozumie pojęcie rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), zna etyczne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego;
  27. zna biotechnologiczne wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle, ochronie przyrody i ochronie środowiska;
  28. zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych i terenowych;
  29. rozumie specyfikę eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych;
  30. zna podstawowe zasady metodologii pracy doświadczalnej i terenowej;
  31. zna narzędzia informatyczne umożliwiające opracowanie wyników badań;
  32. zna podstawowe techniki biochemiczne, genetyczne, mikrobiologiczne, histologiczne i immunologiczne;
  33. ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biologii, rozumie zasady funkcjonowania laboratoriów biologicznych;
  34. zna podstawowe zasady ergonomii, higieny i bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym;
  35. zna i rozumie prawo autorskie i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w zakresie biologii i biotechnologii;
  36. zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie biologii stosowanej i biotechnologii;
  37. zna podstawowe słownictwo w języku angielskim dotyczące zagadnień biologicznych;
  38. zna zasady przygotowania wystąpienia o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim;
  39. posiada wiedzę w zakresie nauczania i uczenia się.
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  1. potrafi posługiwać się prostymi metodami matematycznymi stosowanymi w biologii, potrafi stosować opis matematyczny zjawisk przyrodniczych;
  2. stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych;
  3. przeprowadza proste obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;
  4. umie posługiwać się podstawowymi technikami biochemicznymi, genetycznymi, mikrobiologicznymi, histologicznymi i immunologicznymi stosowanymi w biologii;
  5. potrafi stosować metody biologii molekularnej;
  6. potrafi wykonywać analizy ilościowe i jakościowe w zakresie niezbędnym do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych;
  7. potrafi wykonywać proste prace z wykorzystaniem materiału biologicznego;
  8. ma umiejętność obsługiwania prostej aparatury badawczej;
  9. wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  10. czyta ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku polskim i angielskim w zakresie nauk biologicznych;
  11. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji naukowej w języku polskim i angielskim;
  12. wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej;
  13. umie gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje naukowe;
  14. potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej w publikowaniu tekstów, wykorzystania grafiki i prawa patentowego;
  15. umie przygotować wystąpienie ustne z publiczną prezentacją, posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień podstawowych z zakresu biologii;
  16. uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany oraz potrafi przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności;
  17. ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  18. posługuje się specjalistycznym językiem naukowym w zakresie dyscyplin biologicznych.
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  1. wykazuje gotowość wykorzystania języka naukowego w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z dziedzin pokrewnych;
  2. planuje własną karierę zawodową lub naukową i rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i podnoszenia swoich kwalifikacji;
  3. potrafi pracować w zespole przyjmując różnorodne role i określać priorytety;
  4. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego;
  5. jest świadomy niezbędności stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii;
  6. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biologicznych i zagrożeń w miejscu pracy oraz przestrzega przepisów BHP;
  7. zna i rozumie możliwości wykorzystania materiału biologicznego, rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym;
  8. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy lub w formie zorganizowanego wolontariatu.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku biologia jest możliwie wszechstronne zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem wybranego laboratorium badawczego lub diagnostycznego lub pokrewnych. Podczas odbywania praktyki absolwent poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki. Podczas realizacji praktyk student zdobywa doświadczenia, które zwiększają jego wiedzę praktyczną i umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bioetyka
0
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
0
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
0
Fizyka i biofizyka
0
Matematyka
0
III - Kierunkowe
Cytologia
0
Genetyka
0
Histologia
0
SUMA
5,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot kształcenia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
2
II - Podstawowe
Chemia fizyczna
0
Chemia organiczna
0
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka
0
Botanika
0
Morfologia funkcjonalna zwierząt z zajęciami terenowymi
0
Podstawy bioinformatyki
0
SUMA
4,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biochemia
0
Biologia molekularna
0
Fakultet
6
Fizjologia człowieka
0
Fizjologia roślin leczniczych
0
Mikrobiologia ogólna i medyczna
4
Mykologia ogólna i medyczna
0
SUMA
12,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biologia molekularna
0
Ekologia medyczna
0
Embriologia człowieka
0
Fakultet
4
Fizjologia człowieka
0
Hodowle in vitro tkanek zwierzęcych
0
Podstawowe metody detekcji molekularnej
0
Podstawy enzymologii
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy epidemiologii
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
5
SUMA
6,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Ewolucjonizm
0
Immunologia i podstawy immunoterapii
0
Inżynieria genetyczna
0
Parazytologia i diagnostyka parazytologiczna
0
Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej
0
Podstawy diagnostyki mykologicznej
0
Podstawy diagnostyki toksykologicznej
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
0
Seminarium licencjackie
0
SUMA
4,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet
9
Podstawowe metody diagnostyki molekularnej człowieka
0
Przedsiębiorczość
0
Wprowadzenie do biotechnologii medycznej
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
0
Promocja i ochrona zdrowia
0
Seminarium licencjackie
0
Uwarunkowania prawne i organizacyjne w pracy biologa
0
SUMA
9,0