Biochemia środowiskowa

Environmental Biochemistry

2020Z

Kod przedmiotu13S2-BIOCHSR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńOznaczanie wskaźników stresu oksydacyjnego - enzymy antyoksydacyjne, białka ochronne, antyoksydanty niskocząsteczkowe.
Opis wykładówZakres biochemii środowiskowej. Interakcje biocenotyczne. Związki semiochemiczne. Metabolity wtórne - występowanie i wykorzystanie praktyczne. Przystosowania organizmów do warunków aerobowych i anaerobowych. reaktywne formy tlenu (RFT) a wolne rodniki. Typy reakcji wolnorodnikowych. stres oksydacyjny. Mechanizmy obrony przed RFT - antyoksydanty niskocząsteczkowe i enzymy antyoksydacyjne. Choroby związane z RFT. Biochemiczne podstawy adaptacji organizmów do warunków klimatycznych - białka szoku termicznego, adaptacje do niskich temperatur, warunków suchych i okresowego zalania.
Cel kształceniaZrozumienie mechanizmów metabolicznej adaptacji organizmów do warunków środowiskowych. zrozumienie następstw pojawienia się tlenu w atmosferze dla przebiegu procesów życiowych na Ziemi. Opanowanie wybranych metod pomiaru nasilenia stresu oksydacyjnego. rozumienie molekularnych podstaw oddziaływań i przystosowań koewolucyjnych występujących pomiędzy organizmami.
Literatura podstawowa1) Bartosz G., Druga twarz tlenu, PWN, 2003 2) Szczepaniec-Cięciak E., Kościelak P. (Red.) , Chemia środowiskowa, UJ Kraków, 2001 3) Leszczyński B., Wybrane zagadnienia z biochemii i toksykologii środowiska, Akademia Podlaska, 1999
Literatura uzupełniająca1) Kłyszejko-Stefanowicz L. (Red.), wyd. PWN, Ćwiczenia z biochemii, 1999r., tom 2) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H, wyd. PWN, Biologia molekularna - krótkie wykłady, 2000r., tom 3) Combes C., wyd. PWN, Ekologia i ewolucja pasożytnictwa - długotrwałe wzajemne oddziaływania , 1999r., tom
Uwagi