Biogeografia dynamiczna

Dynamic Biogeography

2020Z

Kod przedmiotu13S2-BIOGDYN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWyznaczanie zasięgów i określanie ich typów na przykładzie wybranych gatunków roślin i zwierząt Polski. Zmiany zasięgów występowania wybranych gatunków roślin i zwierząt. Występowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych na kuli ziemskiej – analiza biogeograficzna. Szlaki wędrowne wybranych gatunków zwierząt. Wpływ człowieka na rozmieszczenie organizmów żywych - domestyfikacja wybranych gatunków roślin i zwierząt.
Opis wykładówZakres biogeografii, historia rozwoju i jej powiązania z innymi dziedzinami wiedzy. Metody badań biogeograficznych. Dyspersja gatunków i jej ograniczenia. Charakterystyka ekologiczna kolonizacji. Typy zasięgów i ich zmiany. Relikty i endemity. Migracje i inwazje. Przystosowawczy charakter zmienności, reguły ekogeograficzne. Teoria biogeografii wysp. Wpływ historii Ziemi na rozmieszczenie organizmów. Antropogeniczne przemiany środowiska i ich wpływ na przyrodę. Podział biogeograficzny kuli ziemskiej. Przegląd krain biogeograficznych i ich charakterystyka.
Cel kształceniaPoznanie ogólnych prawidłowości rządzących rozsiedleniem organizmów na kuli ziemskiej. Zapoznanie z zależnościami pomiędzy warunkami środowiskowymi a rozsiedleniem organizmów. Zmiany rozmieszczenia organizmów w plejstocenie i holocenie. Zapoznanie z wpływem człowieka na aktualne rozmieszczenie roślin i zwierząt
Literatura podstawowa1) Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Geografia roślin , t. 1, PWN, 2002, s. 634 2) Kostrowicki A. S, Geografia biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów, t. 1, PWN, 1999, s. 255 3) Podbielkowski Z., Fitogeografia części świata, t. 1 i 2, PWN, 1987 4) Podbielkowski Z., Geografia roślin, t. 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 5) Sempioł W., Biogeografia, t. 1, Wydawnictwo WSP Olsztyn, 1986, s. 211 6) Udvardy M. W. F., oogeografia dynamiczna ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt lądowych, t. 1, PWN, 1975, s. 460
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak