Ekologia roślin

Plant Ecology

2021L

Kod przedmiotu13S2-EKOLOROS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceRośliny i ich siedliska
Wymagania wstępnebrak wskazań
Opis ćwiczeńSiedlisko a środowisko życia roślin. Autekologia: reakcje roślin na czynniki ekologiczne – spektra życiowe zbiorowisk roślinnych reprezentujących różne warunki siedliskowe; metody bioindykacji, ocena siedlisk za pomocą liczb ekologicznych gatunków roślin (metoda Ellenberga). Bioróżnorodność. Metody liczenia różnorodności biologicznej roślin. Struktura wiekowa i rozrodcza populacji wybranego gatunku . Typy rozmieszczenia przestrzennego organizmów roślinnych. Charakterystyka populacji klonalnych. Określanie liczebności i zagęszczenia roslin. Przejawy sukcesji zbiorowisk roślinnych,
Opis wykładówRola ekologii we współczesnym świecie. Specyfika ekologii roślin. Znaczenie znajomości metod ekologii roślin w ekspertyzach przyrodniczych różnych typów. Ekologia czynnikowa. Globalne czynniki ekologiczne. Tolerancja i adaptacje roślin do warunków siedliska. Plastyczność - zmienność roślin. Grupy ekologiczne roślin. Formy życiowe i formy wzrostu roślin. Historie życiowe roślin. Strategie życiowe roślin. Architektura osobnika. Struktura, dynamika i demografia populacji roślinnych, Osobnik a populacja. Osobniki klonalne. Różnorodność biologiczna. Ekologiczne przyczyny formowania zbiorowisk roślinnych. Dynamika roślinności: sukcesja zbiorowisk roślinnych. Synantropizacja flory – udział gatunków synantropijnych w różnych zbiorowiskach roślinnych. Klasyfikacja gatunków roślin pod względem reakcji na antropopresję (stopnie hemerobii). Przekształcenia fitocenoz, rodzaje, przyczyny, metody oceny.
Cel kształceniaPoznanie zależności roślin od warunków ich otoczenia, na różnym poziomie organizacji: osobników, populacji i fitocenoz. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badania struktury i funkcji dostosowanych do tych poziomów. Zapoznanie z wykorzystaniem metod ekologii roślin w ekspertyzach przyrodniczych.
Literatura podstawowa1) Falińska B., Ekologia roślin, Wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 453
Literatura uzupełniająca1) Weiner J., wyd. Wyd. Nauk. PWN, Życie i ewolucja biosfery., 2012r., tom , 610s.
Uwagi