Ekspertyzy przyrodnicze - przygotowanie i wykonanie inwentaryzacji II

Expert Opinions - Preparation of Natural Inventory II

2020L

Kod przedmiotu13S2-EKPWI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSiedliska przyrodnicze - rozpoznawanie i zarządzanie ochroną, Rośliny i ich siedliska, Zwierzęta i ich siedliska
Wymagania wstępneumiejętność rozpoznawania podstwowych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych
Opis ćwiczeńPraktyczne, zespołowe przygotowanie i wykonanie inwentaryzacji botanicznej, ornitologicznej i entomologicznej w modelowym obiekcie - zalesionym wąwozie erozyjnym w okolicy kampusu w Kortowie). Ćwiczenia audytoryjne: Zastosowanie ekspertyz przyrodniczych i podstawy prawne ich wykonywania. Scenariusz prac kameralnych i terenowych waloryzacji przyrodniczej.. Metody badań florystycznych, fitosocjologicznych oraz faunistycznych z wykorzystaniem awifauny i wybranych grup owadów. Przegląd typów map wykorzystywanych w ekspertyzach przyrodniczych. Typologia siedlisk leśnych. Ćwiczenia terenowe: Orientacja w terenie w oparciu o pracę z mapami, demonstracje metod i wykonanie inwentaryzacji: flory i roślinności (spisy florystyczne aspektu wiosennego i letniego, inwentaryzacja cennej dendroflory, rozpoznawanie i kartowanie siedlisk przyrodniczych), awifauny (liczenia poranne i wieczorne ptaków, kartowanie terytoriów) oraz wybranych grup owadów (zakładanie pułapek, czerpakowanie, pobór prób)
Opis wykładówbrak wykładów
Cel kształceniaPoznanie podstaw prawnych dotyczących wykorzystania ekspertyz przyrodniczych w ochronie przyrody, planowaniu przestrzennym i zainwestowaniu gospodarczym. Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia badań terenowych inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie wiedzy botanicznej, ornitologicznej i entomologicznej.
Literatura podstawowa1) Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., Szydłowska J. , Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. , Wyd. Mantis, Olszyn, 2013, s. 358 2) Fenyk M. A., Korniak T., Kuszewska K.., Środa M., Kucewicz M., Krawczyk K., Kołodziej P., Rozpoznawanie roślin na potrzeby waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny. , Wyd. Mantis, Olsztyn, 2013, s. 218 3) Boroń A., Szlachciak J. (red.)., Różnorodność i taksonomia zwierząt. Przewodnik terenowy do rozpoznawanie wybranych krajowych taksonów zwierząt. , t. 2, Wyd. Mantis, Olsztyn, 2013, s. 228 4) Hołdyński C., Szczecińska M., Krupa M., Ruszczyńska J. Święczkowska J., , Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Charakterystyka, rozpoznawanie i zarządzanie. Podręcznik metodyczny. , Wyd. Mantis, Olsztyn, 2013, s. 230
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia zblokowane realizowane w drugiej części semestru letniego