Ekonomia środowiska

Environmental Economics

2021L

Kod przedmiotu13S2-EKS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka i statystyka, Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, Gospodarowanie wodą, Ochrona przyrody, Ochrona atmosfery, Waloryzacja ekosystemów
Wymagania wstępnepodstawy wiedzy przyrodniczej, o środowisku, matematyki i statystyki
Opis ćwiczeńPodstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, pojęcia, klasyfikacja. Aspekty ekonomiczne związane z ochroną środowiska w gospodarowaniu zasobami odnawialnymi. Straty i korzyści środowiskowe – rodzaje i metody wyceny. Rodzaje i zasady polityki ochrony środowiska. Instrumenty ekonomiczne w polityce ekologicznej Polski. Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w wybranych krajach UE. Dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju gospodarczego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz aspekty środowiskowe w nich zawarte. Aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwach. Wybrane przykłady systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. Źródła i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i kluczowe zasady ekonomii. Ekonomiczna teoria środowiska. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych. Efekty zewnętrzne działalności gospodarczej oraz internalizacja kosztów korzystania ze środowiska. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska. Teoria szczupłości zasobów naturalnych. Ekonomika zasobów odnawialnych. Problem ekonomicznej wartości zasobów naturalnych. Globalne problemy ekologiczne, a rozwój gospodarczy. Dobra publiczne jako kategoria ekonomiczna.
Cel kształceniaPoznanie podstaw oraz zastosowanie metod ekonomicznych w działaniach związanych z ochroną środowiska
Literatura podstawowa1) Fiedor B. (red.) , Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C. H. Beck. Warszawa, 2002 2) Fiedor B., Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska, Wyd. A.E. Wrocław, 2003 3) Stefański M. , Finanse w ochronie środowiska, wyd. SHE: LEGA Oficyna Wydawnicza, 2004 4) Świderska A. (red.), Źródła i zasady finansowania ochrony środowiska w Polsce. Informator, Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi