Hydrobiologia stosowana

Practical Hydrobiology

2020Z

Kod przedmiotu13S2-HYDSTOS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekologia
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńMetody badań hydrobiologicznych. Zróżnicowanie biocenoz jeziornych na tle warunków siedliskowych. Struktura gatunkowa i funkcjonalne grupy troficzne biocenoz rzecznych. Metody biomonitoringu rzek i jezior, indeksy biotyczne i wskaźniki naturalności. Charakterystyka morfometryczna wybranych odcinków rzek.
Opis wykładówŚródlądowe środowisko wodne i geneza powstania. Ewolucja i sukcesja w jeziorach, rzekach i zbiornikach antropogenicznych. Charakterystyka cieków wodnych i ich biocenoz. Funkcjonalne grupy troficzne i koncepcja river continuum. Funkcjonowanie dolin rzecznych. Zanieczyszczania, antropogeniczne przekształcenia i renaturyzacja cieków. Typologia jezior. Biocenozy jezior. Antropogeniczne przekształcenia ekosystemów jeziornych, metody renaturyzacji. Problematyka ochrony jezior. Zbiorniki astatyczne i ich biocenozy. Ewolucyjne przystosowania do życia w wodach śródlądowych, powstanie owadów i płazów. Źródła jako ekosystemy, charakterystyka i klasyfikacja. Przystosowani do życia w źródłach. Zagrożenia i ochrona źródlisk. Antropogeniczne zbiorniki wodne i ich znaczenia dla ochrony krajobrazu oraz bioróżnorodności. Ochrona wód śródlądowych, metody rekultywacji i renaturyzacji.
Cel kształceniaZapoznanie z funkcjonowaniem ekosystemów wodnych, ich genezą, struktur a i antropogenicznymi przekształceniami.
Literatura podstawowa1) J.D. Allan, Ekologia wód płynących, Wyd. Naukowe PWN, 1998 2) . Ciepielewski A. , . Podstawy gospodarowania wodą, Wyd SGGW, 1999 3) W. Lampert, U. Sommer, Ekologia wód śródlądowych, Wyd. Naukowe PWN, 2001
Literatura uzupełniająca1) S.Czachorowski, wyd. WSP w Olsztynie, Chruściki (Trichoptera) jezior Polski. Charakterystyka rozmieszczenia larw, 1998r., tom 2) Turoboyski L. , wyd. PWN, Hydrobiologia techniczna, 1979r., tom 3) Soczyńska U. , wyd. PWN, Hydrologia dynamiczna, 1977r., tom
Uwagi