Rośliny i ich siedliska

Plants ans Their Habitats

2020L

Kod przedmiotu13S2-RIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFitsocjologia, Ekologia roslin
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńWarsztaty terenowe- Obserwacje składu gatunkowego siedlisk: synantropijnych, leśnych, łąkowych, torfowiskowych na wybranych stanowiskach północno-wschodniej Polski. Charakterystyka składu gatunkowego powyższych typów siedlisk, omówienie cech diagnostycznych roślin umożliwiających ich identyfikację. Wskazanie cech budowy morfologicznej roślin umożliwiających przystosowanie do różnych warunków siedliskowych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studenta z różnorodnością ekologiczną siedlisk na terenie Polski i ich składem gatunkowym (florystycznym). zapoznanie studenta z cechami budowy morfologicznej i właściwościami biologicznymi roślin umożliwiającymi zajmowanie różnorodnych nisz ekologicznych.
Literatura podstawowa1) Szafer W., Zarzycki K. (red.), Szata roślinna Polski, t. 1, 2, PWN, Warszawa, 1972 2) Matuszkiewicz J. M., Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa, 2005, s. 1-360 3) Wysocki W., Sikorski P. , Fitosocjologia stosowana, SGGW, Warszawa, 2002, s. 1-449
Literatura uzupełniająca
Uwagi