Siedliska przyrodnicze - rozpoznawanie i zarządzanie ochroną II

2020L

Kod przedmiotu13S2-SIEPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFitosocjologia
Wymagania wstępnebrak wskazań
Opis ćwiczeńObserwacje i praktyczne rozpoznawanie wybranych typów siedlisk lesnych i nielesnych Natura 2000 na wybranych stanowiskach w północno-wschodniej Polsce. Obserwacje struktury i fizjonomii poszczególnych siedlisk przyrodniczych. Zapoznanie się z ich cechami diagnostycznymi umożliwiajacymi ich identyfikację. Zapoznanie się ze składem gatunkowym wybranych siedlisk przyrodniczych.Omówienie cech morfologicznych umożliwiajacych identyfikację gatunków roslin charakterystycznych dla danego typu siedliska. Zapoznanie się z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych siedlisk przyrodniczych.
Opis wykładówSiedliska przyrodnicze-rozpoznawanie i zarządzanie. Europejski system ochrony przyrody Natura 2000 - podstatwowe informacje. Dyrektywa siedliskowa - założenia i realizacja. Siedlisko przyrodnicze jako przedmiot ochrony Natura 2000- definicja. Parametry opisujące stan zachowania siedliska w obszarze Natura 2000. Przegląd i charakterystyka siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem struktury i fizjonomii siedliska, i składu gatunkowego. Pozycja syntaksonomiczna i rozmieszczenie siedlisk w Polsce. Charakterystyka stanu zachowania siedliska na terenie Polski, główne zagrożenia i metody ochrony.
Cel kształceniaPoznanie nazewnictwa siedlisk przyrodniczych w ramach sieci Natura 2000 i ich przynależnosci do odpowiednich jednostek syntaksonomicznych. Zapoznanie sie z cechami diagnostycznymi siedlisk przyrodniczych umożliwiającymi ich identyfikację i zrozumienie potrzeby ich ochrony. Zapoznanie się ze składem gatunkowym omawianych siedlisk i ich zagrożeniami. Poszerzenie wiedzy na temat różnorodnosci siedlisk przyrodniczych północno-wschodniej Polski.
Literatura podstawowa1) Herbich J. (red)., Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, t. 1-5, wyd. Ministerstwo Środowiska, 2004 2) Hołdyński Cz. (red), Siedliska i gatunki Natura 2000, Mantis, Olsztyn, 2000, s. 1-294 3) Hołdyński Cz. Szczecińska M. Krupa M. Ruszczyńska J. Swięczkowska J., Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Charakterystyka, rozpoznawanie i zarządzanie., Mantis, Olsztyn, 2014, s. 1-230
Literatura uzupełniająca
Uwagi