Statystyka w biologii

Statistics in Biology

2021Z

Kod przedmiotu13S2-STWBIOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńZasady organizacji bazy danych. Kodowanie zmiennych w języku informatycznym: zmienne a rekordy. Statystyka opisowa – wyliczanie statystyk, zasady prezentacji wyników, zaokrąglanie liczb. Rozkłady zmiennych w biologii – rozkład normalny, log-normalny, dwumianowy Bernoulliego, Poissona. Praktyka wnioskowania parametrycznego i nieparametrycznego. Testy zgodności rozkładu w próbie z rozkładem teoretycznym. Testowanie różnic istotności dla miar położenia – testy dla prób zależnych i niezależnych. Porównywanie dwóch i wielu średnich – podstawy analizy wariancji. Analiza wariancji – modele. Zależności w biologii. Korelacja. Regresja prosta, wieloraka. Testowanie nieparametryczne.
Opis wykładówStatystyka opisowa i indukcyjna. Planowanie i organizacja badań. Pomiary w biologii – zmienne, skale pomiarowe. Kodowanie i transformacja danych. Dokładność pomiaru a błąd. Metody reprezentacyjne. Sposoby wyboru próby: losowanie proste, losowanie warstwowe, losowanie zespołowe, losowanie systematyczne, losowanie wielostopniowe, symulacja Monte Carlo, losowanie ze zwracaniem i bez zwracania. Wielkość próby – estymacja reakcji. Hipoteza biologiczna a hipoteza statystyczna i zasady jej weryfikowania. Hipoteza zerowa i alternatywna. Błędy I i II rodzaju. Estymacja punktowa i przedziałowa. Rozkłady zmiennych. Zasady wnioskowania indukcyjnego – testowanie parametryczne i nieparametryczne.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zasadami stosowania metod analizy statystycznej w badaniach naukowych, nauczenie analizy danych statystycznych przy pomocy programu Statistica
Literatura podstawowa1) Zar J. H. , Biostatistical analysis, Prentice Hall Int. Inc., Simon & Shuster, Upper Sa,, 2010, 2013 2) Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. , PWN, Warszawa, 2010 3) Stanisz A. , Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny, , t. 1-2, StatSoft Polska, Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi-