Terenoznawstwo

Topography

2020L

Kod przedmiotu13S2-TEREN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńMapa topograficzna, przeglądowo-topograficzna, turystyczna, morska, ortofotometryczna, numeryczna, tematyczna - oznaczenia topografii terenu na mapach. Opis topograficzny terenu. Skala mapy. Orientowanie mapy - orientacja geometryczna, orientacja magnetyczna. Wykorzystanie GPS w lokalizacji. Wyznaczanie kierunków i azymutu. Wyznaczanie odległości w terenie przy użyciu mapy, punktów charakterystycznych, odległościomierzy cyfrowych, GPS. Pomiar wysokości obiektów, szerokości rzeki, powierzchni. Wykonywanie szkicu terenowego. Wyznaczanie trasy - przy użyciu kompasu i GPS.
Opis wykładów-
Cel kształceniaNauczenie orientacji w terenie, wykorzystania map topograficznych i przeglądowo-topograficznych, kompasu i GPS do poruszania się w terenie i pomiarów odległości, wysokości
Literatura podstawowa1) McManners H., Turystyka piesza , Wyd Wiedza i Życie SA, Warszawa, , 1998 2) MON, Znaki umowne map topograficznych, Wyd MON, 1974 3) Graszka W., Lipinśki E.J. , AB lokalizacji satelitarnej GPS w sporcie, turystyce i rekreacji, WS Sport - Turystyka - Obronność, HBW Horyzonty, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi