Zwierzęta i ich siedliska

Animals and Thier Habitats

2020L

Kod przedmiotu13S2-ZIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającetaksonomia zwierząt; siedliskoznawstwo; szata roślinna Polski
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńNauka rozpoznawania i wybranych elementów biologii gatunków zwierząt reprezentatywnych dla ważniejszych typów zoocenoz. Badanie struktury wybranych ugrupowań zwierząt wchodzących w skład zoocenoz charakterystycznych biochor Polski obejmujących typy środowisk: leśnych, lądowych otwartych synntropijnych i półnaturalnych, zurbanizowanych oraz wodnych i bagiennych. Omówienie na wybranych przykładach mechanizmów adaptacji zwierząt do środowiska.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPoznanie wymagań siedliskowych i zdolności adaptacyjnych gatunków zwierząt charakterystycznych dla typów biochor Polski. Wybrane zostały gatunki zwierząt reprezentatywne dla ważniejszych typów zoocenoz, np. przedstawiciele tworzący grupy dominantów oraz gatunki wyróżniające poszczególne typy ugrupowań. Omówienie na wybranych przykładach mechanizmów adaptacji zwierząt do środowiska.
Literatura podstawowa1) Adamski P., Bartel R., Bereszczyński A., Kepel A. (red.), Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny., t. 6, Ministerstwo Środowiska W-wa, 2004 2) Buszko J., Atlas motyli Polski. Część III. Falenice, wycinki, miernikowce., Grupa IMAGE, sp. z o. o., W-wa, 2000 3) Buszko J., Masłowski J., Motyle dzienne Polski, Wydawnictwo "Koliber", Nowy Sącz, 2008 4) Berger L., Płazy i gady Polski, PWN, Warszawa-Poznań, 2000 5) Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią., GIOŚ W-wa, 2009 6) Dobrowolski K.A., Jabłoński B., Nowak E., Siwek W., Ptaki Europy, Elipsa, W-wa, 1991 7) Engelhardt W., Przewodnik. Flora i fauna wód śródlądowych., MULTICO Oficyna Wydawnicza, W-wa, 1998 8) Gromadzki M. (red.), Praki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny., t. 7 i 8, Wydawnictwo Ministerstwa Środowiska, W-wa, 2004 9) Jonsson L., Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego., Muza, W-wa, 2006 10) Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyty 3b-100., PWN, Warszawa, 1954-2000 11) Strawiński S., O ptakach, ludziach i miastach., PWN Warszawa, 1971 12) Wiktor A., Ślimaki lądowe Polski., Mantis, Olsztyn, 2004
Literatura uzupełniająca1) Antczak A., Buszko-Briggs M., Wronka M. (red.), wyd. Ministerstwo Środowiska W-wa, Natura 2000 w lasach Polski - skrypt dla każdego. , 2003r., tom 2) Tomiałojć L., Stawarczyk T., wyd. PTPP„pro Natura” Wrocław, Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany., 2003r., tom 3) Komitet Ochrony Orłów, wyd. AFW Mazury, Olsztyn, Ptaki drapieżne, 2001r., tom
Uwagibrak