Medical biology - studia pierwszego stopnia licencjackie - stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim)

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka), - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku biologia trwają 3 lata (6 semestrów, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2287 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i analitycznych wykorzystujących materiał biologiczny. Zna teoretyczne i praktyczne aspekty związane z projektowaniem i przeprowadzaniem podstawowych procesów biologicznych. Posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, zna prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Potrafi planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz podstawowych zadań związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i dążenie do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych w dziedzinie biologii. Posługuje się podstawową wiedzą biologiczną. Postępuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach. Posiada umiejętność współpracy w grupie i zdolność do organizowania stanowiska pracy. Potrafi współpracować ze specjalistami z dziedzin pokrewnych. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  w kategorii wiedzy absolwent:
  1. rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie;
  2. ma podstawową wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biologii, pozwalającą na opisywanie i interpretowanie procesów biologicznych;
  3. rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych;
  4. rozumie zależność między warunkami geologicznymi, geochemicznymi i klimatycznymi a różnorodnością i strukturą biomów;
  5. zna różnorodność i biologię poszczególnych form życia;
  6. zna budowę, i zróżnicowanie funkcjonalne organizmów na poszczególnych poziomach organizacji;
  7. rozumie, definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne organizmów prokariotycznych i eukariotycznych na poziomie molekularnym i komórkowym;
  8. rozumie współdziałanie i regulację procesów fizjologicznych;
  9. zna zasady dziedziczenia, kodowania i przepływu informacji genetycznej;
  10. zna podstawowe pojęcia inżynierii genetycznej, diagnostyki molekularnej i terapii genowej; zna molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych;
  11. zna molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej;
  12. zna rolę i zadania systematyki (taksonomii) oraz zasady współczesnej nomenklatury biologicznej;
  13. rozumie proces, mechanizmy i teorie ewolucji biologicznej;
  14. charakteryzuje strukturę i funkcje układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji
  15. charakteryzuje bioróżnorodność na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym
  16. cna przyczyny i skutki degradacji środowiska, współczesne problemy ochrony przyrody i środowiska z uwzględnieniem podstaw prawnych oraz metod ochrony różnorodności biologicznej;
  17. zna biotechnologiczne wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle, ochronie przyrody i ochronie środowiska;
  18. zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych i terenowych;
  19. rozumie specyfikę eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych;
  20. zna podstawowe zasady metodologii pracy doświadczalnej i terenowej;
  21. zna narzędzia informatyczne umożliwiające opracowanie wyników badań;
  22. zna podstawowe techniki biochemiczne, genetyczne, mikrobiologiczne, histologiczne i immunologiczne;
  23. ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w laboratoriach biologicznych;
  24. zna podstawowe zasady ergonomii, higieny i bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym;
  25. zna i rozumie prawo autorskie i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w zakresie biologii i biotechnologii;
  26. zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie biologii stosowanej i biotechnologii;
  27. zna podstawowe słownictwo w języku angielskim, dotyczące zagadnień biologicznych
  28. zna zasady przygotowania wystąpienia o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim.
  w kategorii umiejętności absolwent:
  1. potrafi posługiwać się prostymi metodami matematycznymi stosowanymi w biologii potrafi stosować opis matematyczny zjawisk przyrodniczych;
  2. stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych;
  3. przeprowadza proste obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;
  4. umie posługiwać się podstawowymi technikami biochemicznymi, genetycznymi; mikrobiologicznymi, histologicznymi i immunologicznymi stosowanymi w biologii;
  5. potrafi stosować metody biologii molekularnej;
  6. potrafi wykonywać analizy ilościowe i jakościowe w zakresie niezbędnym do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych;
  7. potrafi wykonywać proste prace z wykorzystaniem materiału biologicznego;
  8. ma umiejętność obsługiwania prostej aparatury badawczej;
  9. wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  10. czyta ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku polskim i angielskim w zakresie nauk biologicznych;
  11. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji naukowej w języku polskim i angielskim;
  12. wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej;
  13. umie gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje naukowe;
  14. potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej (w publikowaniu teksów, wykorzystania grafiki i prawa patentowego);
  15. umie przygotować wystąpienie ustne z publiczną prezentacją; posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień podstawowych z zakresu biologii;
  16. uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany oraz potrafi przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności;
  17. ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  18. posługuje się specjalistycznym językiem naukowym w zakresie dyscyplin biologicznych.
  w kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  1. wykazuje gotowość wykorzystania języka naukowego w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z dziedzin pokrewnych;
  2. planuje własną karierę zawodową lub naukową i rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i podnoszenia swoich kwalifikacji;
  3. potrafi pracować w zespole przyjmując różnorodne role i określać priorytety;
  4. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego;
  5. jest świadomy niezbędności stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii;
  6. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biologicznych i zagrożeń w miejscu pracy oraz przestrzega przepisów BHP;
  7. zna i rozumie możliwości wykorzystania materiału biologicznego, rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym;
  8. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy lub w formie zorganizowanego wolontariatu.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku biologia jest możliwie wszechstronne zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem wybranego laboratorium badawczego lub diagnostycznego lub pokrewnych. Podczas odbywania praktyki absolwent poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki. Podczas realizacji praktyk student zdobywa doświadczenia, które zwiększają jego wiedzę praktyczną i umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności biologia medyczna zna procesy fizjologiczne w organizmie człowieka i rozumie współdziałanie i regulację procesów fizjologicznych człowieka. Definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i narządowym w organizmie człowieka. Zna podstawowe metody detekcji molekularnej, inżynierii genetycznej, diagnostyki parazytologicznej, mykologicznej, toksykologicznej i mikrobiologicznej. Zna podstawowe metody oceny stanu zdrowia. Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Zna podstawowe zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania pracy biologa. Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w laboratoriach biomedycznych. Zna podstawowe zasady funkcjonowania laboratoriów medycznych. W zakresie umiejętności posługuje się podstawowym sprzętem i aparaturą, stosowanymi w naukach biomedycznych. Okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro. Stosuje prawidłowe nazewnictwo specjalistyczne w zakresie biologii medycznej. Zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie nauk przyrodniczych i biomedycznych. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego zabezpieczania i pracy z materiałem biologicznym. Potrafi podejmować współpracę ze specjalistami uprawnionymi w zakresie analityki i diagnostyki medycznej oraz brać udział w pracach badawczych prowadzonych z użyciem materiału biologicznego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bioethics
1
Ergonomics
0,25
Ethical Code
0,5
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
Information Technology
2
Occupational Health and Safety
0,5
Protection of Intellectual Property
0,25
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
General Chemistry
4
Mathematics
2
Physics
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
40
III - Kierunkowe
Cell Biology
2
Histology
5
Zoology
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
35
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
II - Podstawowe
Biophysics
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
50
General Chemistry
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
50
Organic Chemistry
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
III - Kierunkowe
Botany
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Human Functional Anatomy
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
IV - Specjalnościowych
Biostatistics in Medicine
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Biochemistry
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Genetics
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Human Physiology
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Medical Microbiology and Mycology
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
60
Plant Physiology
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
IV - Specjalnościowych
Elective Courses
6
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Basis of Enzymology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Human Physiology
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Methods of Molecular Detection
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Methods of in vitro Cultures
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
50
IV - Specjalnościowych
Elective Courses
7
SUMA
27,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Physical Education
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination
3
Biological Methods of Diagnostic
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Genetic Engineering
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Immunology and Immunotherapy
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Medical Ecology
2
Reproduction and Endocrinology
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
25
Undergraduate Seminar
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowych
Basis of Epidemiology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Elective Courses
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
100
VI - Praktyka
Professional Practice
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
41,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination
7
Enterprise
1
Introduction to the Medical Biotechnology
1,5
ZAL-O
Wykład
20
Methods of Human Molecular Diagnostic
3,5
EGZ
Ćwiczenia
45
Undergraduate Seminar
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowych
Promotion and Protection of the Health
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
SUMA
19,0