Medical biology - studia pierwszego stopnia licencjackie - stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim)

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent specjalności biologia medyczna zna procesy fizjologiczne w organizmie człowieka i rozumie współdziałanie i regulację procesów fizjologicznych człowieka. Definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i narządowym w organizmie człowieka. Zna podstawowe metody detekcji molekularnej, inżynierii genetycznej, diagnostyki parazytologicznej, mykologicznej, toksykologicznej i mikrobiologicznej. Zna podstawowe metody oceny stanu zdrowia. Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Zna podstawowe zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia. Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania pracy biologa. Zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w laboratoriach biomedycznych. Zna podstawowe zasady funkcjonowania laboratoriów medycznych. W zakresie umiejętności posługuje się podstawowym sprzętem i aparaturą, stosowanymi w naukach biomedycznych. Okazuje szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro. Stosuje prawidłowe nazewnictwo specjalistyczne w zakresie biologii medycznej. Zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie nauk przyrodniczych i biomedycznych. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego zabezpieczania i pracy z materiałem biologicznym. Potrafi podejmować współpracę ze specjalistami uprawnionymi w zakresie analityki i diagnostyki medycznej oraz brać udział w pracach badawczych prowadzonych z użyciem materiału biologicznego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Bioethics
1
Ergonomics
0,25
Ethical Code
0,5
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
Information Technology
2
Occupational Health and Safety
0,5
Protection of Intellectual Property
0,25
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
General Chemistry
4
Mathematics
2
Physics
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
40
III - Kierunkowe
Cell Biology
2
Histology
5
Zoology
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
II - Podstawowe
Biophysics
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
50
General Chemistry
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
50
Organic Chemistry
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
III - Kierunkowe
Botany
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Human Functional Anatomy
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
IV - Specjalnościowych
Biostatistics in Medicine
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Biochemistry
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Genetics
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Human Physiology
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Medical Microbiology and Mycology
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
60
Plant Physiology
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
IV - Specjalnościowych
Elective Courses
6
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Foreign Language
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Basis of Enzymology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Human Physiology
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Methods of Molecular Detection
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Methods of in vitro Cultures
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
50
IV - Specjalnościowych
Elective Courses
7
SUMA
27,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Physical Education
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination
3
Biological Methods of Diagnostic
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
80
Genetic Engineering
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Immunology and Immunotherapy
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
30
Medical Ecology
2
Reproduction and Endocrinology
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
25
Undergraduate Seminar
2
IV - Specjalnościowych
Basis of Epidemiology
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Elective Courses
7
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
50
100
VI - Praktyka
Professional Practice
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
41,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Bachelor’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Examination
7
Enterprise
1
Introduction to the Medical Biotechnology
1,5
ZAL-O
Wykład
20
Methods of Human Molecular Diagnostic
3,5
EGZ
Ćwiczenia
45
Undergraduate Seminar
2
IV - Specjalnościowych
Promotion and Protection of the Health
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
SUMA
19,0