Biologia stosowana - studia pierwszego stopnia licencjackie - stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia - licencjackie: - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „nowej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (do wyboru z części pisemnej egzaminu maturalnego: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka). - dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości w systemie „starej matury”: nabór na studia oparty był na konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku biologia trwają 3 lata (6 semestry, 1 semestr – 15 tygodni) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych. Student realizuje łącznie 2282 godzin dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego oraz 160 godzin praktyk. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  Kwalifikacje absolwenta
  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i analitycznych wykorzystujących materiał biologiczny. Zna teoretyczne i praktyczne aspekty związane z projektowaniem i przeprowadzaniem podstawowych procesów biologicznych. Posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, zna prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Potrafi planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz podstawowych zadań związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i dążenie do rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych w dziedzinie biologii. Posługuje się podstawową wiedzą biologiczną. Postępuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach. Posiada umiejętność współpracy w grupie i zdolność do organizowania stanowiska pracy. Potrafi współpracować ze specjalistami z dziedzin pokrewnych. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.
  Absolwent kierunku biologia, zakres biologia stosowana ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze na różnych poziomach organizacji materii. Rozpoznaje formy różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Interpretuje prawa przyrody oraz analizuje zależności między elementami środowiska. Posługuje się podstawowymi metodami i technikami badawczymi stosowanymi w biologii środowiskowej i molekularnej oraz wykorzystuje je w projektowaniu doświadczeń. Jest przygotowany do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu środowiska, w planowaniu ochrony przyrody i środowiska zarówno na poziomie badań molekularnych, jak i środowiskowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach badawczych, laboratoriach, instytucjach i jednostkach administracji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ekorozwojem, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, monitoringiem środowiska.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  w kategorii wiedzy absolwent:
  1. rozumie i potrafi wykorzystywać narzędzia matematyczne do opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie;
  2. ma podstawową wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biologii, pozwalającą na opisywanie i interpretowanie procesów biologicznych;
  3. rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie i ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych;
  4. rozumie zależność między warunkami geologicznymi, geochemicznymi i klimatycznymi a różnorodnością i strukturą biomów;
  5. zna różnorodność i biologię poszczególnych form życia;
  6. zna budowę, i zróżnicowanie funkcjonalne organizmów na poszczególnych poziomach organizacji;
  7. rozumie, definiuje i charakteryzuje procesy biochemiczne i fizjologiczne organizmów prokariotycznych i eukariotycznych na poziomie molekularnym i komórkowym;
  8. rozumie współdziałanie i regulację procesów fizjologicznych;
  9. zna zasady dziedziczenia, kodowania i przepływu informacji genetycznej;
  10. zna podstawowe pojęcia inżynierii genetycznej, diagnostyki molekularnej i terapii genowej; zna molekularne podstawy chorób dziedzicznych i nowotworowych;
  11. zna molekularne i komórkowe podstawy odpowiedzi immunologicznej;
  12. zna rolę i zadania systematyki (taksonomii) oraz zasady współczesnej nomenklatury biologicznej;
  13. rozumie proces, mechanizmy i teorie ewolucji biologicznej;
  14. charakteryzuje strukturę i funkcje układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji
  15. charakteryzuje bioróżnorodność na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym
  16. cna przyczyny i skutki degradacji środowiska, współczesne problemy ochrony przyrody i środowiska z uwzględnieniem podstaw prawnych oraz metod ochrony różnorodności biologicznej;
  17. zna biotechnologiczne wykorzystanie organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle, ochronie przyrody i ochronie środowiska;
  18. zna podstawowe aparaty i urządzenia stosowane w badaniach laboratoryjnych i terenowych;
  19. rozumie specyfikę eksperymentu w dziedzinie nauk przyrodniczych;
  20. zna podstawowe zasady metodologii pracy doświadczalnej i terenowej;
  21. zna narzędzia informatyczne umożliwiające opracowanie wyników badań;
  22. zna podstawowe techniki biochemiczne, genetyczne, mikrobiologiczne, histologiczne i immunologiczne;
  23. ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w laboratoriach biologicznych;
  24. zna podstawowe zasady ergonomii, higieny i bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym;
  25. zna i rozumie prawo autorskie i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w zakresie biologii i biotechnologii;
  26. zna ogólne zasady funkcjonowania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie biologii stosowanej i biotechnologii;
  27. zna podstawowe słownictwo w języku polskim, dotyczące zagadnień biologicznych
  28. zna zasady przygotowania wystąpienia o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim.
  w kategorii umiejętności absolwent:
  1. potrafi posługiwać się prostymi metodami matematycznymi stosowanymi w biologii potrafi stosować opis matematyczny zjawisk przyrodniczych;
  2. stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych;
  3. przeprowadza proste obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;
  4. umie posługiwać się podstawowymi technikami biochemicznymi, genetycznymi; mikrobiologicznymi, histologicznymi i immunologicznymi stosowanymi w biologii;
  5. potrafi stosować metody biologii molekularnej;
  6. potrafi wykonywać analizy ilościowe i jakościowe w zakresie niezbędnym do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych;
  7. potrafi wykonywać proste prace z wykorzystaniem materiału biologicznego;
  8. ma umiejętność obsługiwania prostej aparatury badawczej;
  9. wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego;
  10. czyta ze zrozumieniem naukowe opracowania w języku polskim i angielskim w zakresie nauk biologicznych;
  11. wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji naukowej w języku polskim i angielskim;
  12. wykorzystuje dostępne źródła informacji naukowej;
  13. umie gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje naukowe;
  14. potrafi stosować procedury ochrony własności intelektualnej (w publikowaniu teksów, wykorzystania grafiki i prawa patentowego);
  15. umie przygotować wystąpienie ustne z publiczną prezentacją; posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień podstawowych z zakresu biologii;
  16. uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany oraz potrafi przekazywać wiedzę i kształtować umiejętności;
  17. ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  18. posługuje się specjalistycznym językiem naukowym w zakresie dyscyplin biologicznych.
  w kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  1. wykazuje gotowość wykorzystania języka naukowego w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z dziedzin pokrewnych;
  2. planuje własną karierę zawodową lub naukową i rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i podnoszenia swoich kwalifikacji;
  3. potrafi pracować w zespole przyjmując różnorodne role i określać priorytety;
  4. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego;
  5. jest świadomy niezbędności stałego aktualizowania wiedzy z zakresu biologii;
  6. wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania narzędzi biologicznych i zagrożeń w miejscu pracy oraz przestrzega przepisów BHP;
  7. zna i rozumie możliwości wykorzystania materiału biologicznego, rozumie konieczność postępowania etycznego w pracy z materiałem biologicznym;
  8. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy lub w formie zorganizowanego wolontariatu.
  PRAKTYKA
  Student ma obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 160 h, 6 ECTS. Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów - początek po czwartym semestrze studiów, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Celem praktyki na kierunku biologia jest wszechstronne zapoznanie się studentów z możliwościami wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nauk biologicznych w obszarach zatrudnienia związanych z praca laboratoryjną (laboratoria badawcze, branżowe, diagnostyczne), z pracą biologia środowiskowego (firmy eksperckie, parki przyrodnicze - praca badawcza, edukacyjna, organizacje pozarządowe) oraz z pracą administracji państwowej (inspektoraty, dyrekcje, wydziały związane z ochroną przyrody i środowiska na poziomie województwa, powiatu i gminy).
  Podczas odbywania praktyki absolwent poznaje stosowane w firmie techniki i metody, strukturę organizacyjną firmy i obowiązujące przepisy BHP, zakres działalności oraz podstawową dokumentację firmy. Musi wykazać się aktywnym uczestnictwem w pracy w stopniu i zakresie określonym przez bezpośredniego opiekuna praktyki. Podczas realizacji praktyk student zdobywa doświadczenia, które zwiększają jego wiedzę praktyczną i umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia ogólna i nieorganiczna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Fizyczno-chemiczne podstawy życia - repetytorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Matematyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
III - Kierunkowe
Botanika ogólna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Taksonomia i różnorodność bezkręgowców
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Zoologia ogólna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biofizyka
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Chemia organiczna i biochemia
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
III - Kierunkowe
Bezkręgowce - zajęcia terenowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
20
Botanika - zajęcia terenowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
20
Ekologia
5
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kręgowce - zajęcia terenowe
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
20
Taksonomia i różnorodność kręgowców
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Taksonomia i różnorodność roślin
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wprowadzenie do statystyki dla biologów
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
35
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biologia komórki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Genetyka i podstawy genomiki
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mikrobiologia ogólna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
IV - Specjalnościowych
Laboratorium biologii molekularnej I
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
40
Przedmioty do wyboru
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Wprowadzenie do bioinformatyki
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Fizjologia roślin
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Różnorodność protistów i grzybów
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
IV - Specjalnościowych
Ekologia krajobrazu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Metody badań środowiskowych I
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
40
Proseminarium
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Przedmioty do wyboru
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ewolucjonizm
5
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Fizjologia zwierząt
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Ochrona środowiska i przyrody
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
IV - Specjalnościowych
Genetyka konserwatorska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Laboratorium biologii molekularnej II
4
ZAL-O
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia
10
40
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
3
ZAL-O
Ćwiczenia
0
Przedmioty do wyboru
8
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
Metody badań środowiskowych II
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
40
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Ćwiczenia
0
Przedmioty do wyboru
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
40
80
Seminarium licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Waloryzacja przyrodnicza
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0