Chemia ogólna i nieorganiczna

General and Inorganic Chemistry

2019Z

Kod przedmiotu1213S1-CHONbs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie szkoły średniej.
Opis ćwiczeńZasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium chemicznym. Wybrane reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Analiza jakościowa wybranych anionów i kationów, analiza soli. Cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji chemicznych. Reakcje utleniania i redukcji w zapisie cząsteczkowym i jonowym. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu i związane z tym obliczenia. Laboratoryjny pomiar pH roztworów; ilościowe oznaczenia alkacymetryczne, manganometryczne oraz kompleksometryczne.
Opis wykładówBudowa atomu: podpowłoki i orbitale. Wiązania chemiczne. Charakterystyka związków nieorganicznych. Iloczyn rozpuszczalności. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Roztwory; iloczyn jonowy wody. Równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych. Wykładnik wodorowy pH. Obliczenia pH roztworów mocnych i słabych elektrolitów. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Związki kompleksowe. Reakcje utleniania i redukcji. Elementy ilościowej analizy objętościowej: alkacymetria, kompleksonometria, manganometria.
Cel kształceniaOpanowanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Przekazanie wiedzy na temat budowy materii i rodzajów wiązań chemicznych. Zapoznanie z procesami chemicznymi takimi jak: hydroliza, utlenianie i redukcja, tworzenie i trwałość związków kompleksowych. Zgłębienie mechanizmów reakcji chemicznych. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, wykonywania prostych analiz chemicznych oraz interpretowania ich wyników. Kształtowanie pracy w zespole przy zachowaniu zasad BHP.
Literatura podstawowa1) Smoczyński L., Wardzyńska R., Zarys Chemii Ogólnej i Analitycznej, UWM w Olsztynie, 2013 2) Praca Zbiorowa, Chemistry, OpenStax College, Rice University, 2015
Literatura uzupełniająca1) Śliwa A., Obliczenia Chemiczne, PWN Warszawa, 1998 2) Ninan A., Chemistry- Chemistry Calculations Explained, Studymates, 2016
Uwagipraca w parach w laboratorium chemicznym, w grupach max. 16-osobowych; osoby prowadzące przedmiot: pracownicy Katedry Chemii UWM