Ekologia krajobrazu

Landscape ecology

2020L

Kod przedmiotu1213S1-EKOKRbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekologia
Wymagania wstępnebez wymagań wstępnych
Opis ćwiczeńModel wyspy ekologicznej na przykładzie zbiorników wodnych i trawników w mieście – zajęcia terenowe i laboratoryjne. Sukcesja w heterogennym krajobrazie – komputerowey model symulacyjny. Alternatywne strategii życia. Struktura krajobrazu ekologicznego – badania terenowe urbicenozy. Ekologiczne podstawy kształtowania krajobrazu miejskiego i wiejskiego. Rozpoznawanie pospolitych gatunków zwierząt i roślin w krajobrazie miejskim. Techniki badań terenowych.
Opis wykładówDefinicja ekologii krajobrazu. Holistyczna koncepcja do przyrody. Zastosowanie teorii systemów w badaniach krajobrazowych. Teoria informacji, teoria pola i podejście energetyczne w ekologii krajobrazu. Struktura i funkcjonowanie krajobrazu na przykładzie miasta i agrocenozy – zastosowanie w praktyce wiedzy przyrodniczej. Model wyspy ekologicznej. Ekosystem, jako podstawowa jednostka organizacji ekologicznej i typy interakcji pomiędzy gatunkami. Sukcesja ekologiczna i cenofilogeneza, przykład syurbizacji. Biosfera i hipoteza Gai oraz Medei. Dyspersja i kolonizacja jako immanentna cecha życia, ekspansja i wzrost korpuskularyzacji. Ogólne mechanizmu dyspersji i kolonizacji, ekologiczne podłoże tych procesów. Zróżnicowane strategie życia jako przystosowane do dyspersji i kolonizacji. Przystosowania do dyspersji u roślin i zwierząt. Ewolucyjne i biogeograficzne następstwa kolonizacji i dyspersji. Dyspersja i kolonizacja w różnej skali (czasowej i przestrzennej), planeta, kontynenty, regiony, krajobraz, siedliska, mikrosiedliska. Problem barier, antropogeniczny wpływ na warunki dyspersji i kolonizacji w biosferze.
Cel kształceniaEkologia krajobrazu jako nauka interdyscyplinarna i przykład holistycznego podejścia w przyrodzie. Wykorzystanie ekologii krajobrazu w praktyce: urbicenozy i krajobraz rolniczy.
Literatura podstawowa1) Andrzej Richling, Ekologia krajobrazu, Wydawnicwtwo Naukowe PWN, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi