Laboratorium biologii molekularnej I

Molecular Biology Laboratory I

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-LBL1bs
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegenetyka, biochemia, fizjologia człowieka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńIzolowanie kwasów nukleinowych (RNA, DNA) z tkanek zwierzęcych. Sprawdzenie ilości (pomiar spektrofotometryczny) oraz jakości (pomiar spektrofotometryczny, rozdział elektroforetyczny) otrzymanych kwasów nukleinowych. Zaprojektowanie starterów i sond do reakcji PCR lub real time PCR wg poznanych zasad oraz przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Analiza ekspresji badanego genu za pomocą reakcji real time PCR. Przygotowanie oraz ocena morfologiczna preparatów tkankowych do hybrydyzacji in situ (ISH). Barwienie skrawków tkanek zwierzęcych. Określenie komórkowej lokalizacji transkryptu za pomocą ISH oraz densytometryczna analiza jego ilości. Izolowanie białek z tkanek zwierzęcych, ich rozdział elektroforetyczny oraz immunodetekcja za pomocą metody Western Blotting. Densytometryczna analiza koncentracji białek za pomocą programu komputerowego GelScan.
Opis wykładówSposoby pobierania materiału biologicznego, metody izolacji kwasów nukleinowych. Sposoby ilościowej i jakościowej analizy kwasów nukleinowych, metody odzyskiwania kwasów nukleinowych z żelu. Skład, etapy, optymalizacja i rodzaje łańcuchowej reakcji polimeryzacji (PCR). Charakterystyka reakcji real time PCR (zasady, rodzaje, zalety i wady, metody analizy wyników). Zasady prawidłowego projektowania starterów i sond do reakcji real time PCR. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Typy sond hybrydyzacyjnych oraz sposoby ich znakowania. Charakterystyka metod hybrydyzacyjnych (dot-blot, Southern, Northern, Western Blotting). Charakterystyka przeciwciał stosowanych w immunodetekcji. Metody znakowania i wykrywania przeciwciał. Określanie lokalizacji białka metodami immunocytochemiczną/immunohistochemiczną. Test ELISA.
Cel kształceniaPoznanie metod badawczych z zakresu biologii molekularnej stosowanych w badaniach genetycznych i proteomicznych. Umiejętność wyboru i stosowania poznanych metod biologii molekularnej oraz zdolność właściwej interpretacji uzyskanych wyników. Umiejętność korzystania z internetowych baz danych oraz z fachowego piśmiennictwa w celu opisu i referowania zagadnień z zakresu biologii molekularnej.
Literatura podstawowa1) Burton E. Tropp,, "Molecular biology: Genes to proteins.",, Jones & Bartlett Publishers, 2011 2) Ausubel F.,, "Short protocols in molecular biology",, ISBN, 2002 3) Jeffrey E. Gerst, "RNA Detection and Visualization: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)", Human Press, 2011 4) different authors,, "scientific articles and popular science"., different, 2010-2018
Literatura uzupełniająca1) Nick A. Saunders and Martin A. Lee,, "Real-Time PCR: Advanced Technologies and Applications",, Horizon Scientific Press, 2013 2) Sambrook J. & Russel D,, "Molecular clonning",, ISBN, 2001
Uwagi