Laboratorium biologii molekularnej II

Molecular Biology Laboratory I

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-LBL2bs
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, genetyka, biologia molekularna
Wymagania wstępneWiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu przedmiotów wprowadzających oraz umiejętność obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych.
Opis ćwiczeńZasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biologii molekularnej. System mikrodysekcji laserowej - izolacja materiału genetycznego z preparatów mikroskopowych do badań molekularnych. Automatyczne sekwencjonowanie DNA metodą Sangera. Przegotowania matryc i reakcji sekwencyjnych z użyciem terminatorów, analiza uzyskanych sekwencji. Metody przygotowywania bibliotek genomowych. Zapoznanie się z oprogramowaniem wykorzystywanym w analizie danych NGS. Assembling sekwencji de novo oraz mapowanie na genom referencyjny. Przeszukiwanie bibliotek genomowych w poszukiwaniu markerów mikrosatelitarnych i typowanie loci polimorficznych. Analiza danych metagenomicznych. Mikromacierze DNA - typy, wybór analizy, hybrydyzacja, skanowanie mikromacierzy oraz analiza uzyskanych wyników. Analiza cytometryczna (zastosowanie cytometru przepływowego do identyfikacji komórek immunokompetentnych we krwi świni domowej, analiza komputerowa uzyskanych wyników). Test immunoenzymatyczny - ELISA. Ekstrakcja proteomu z materiału biologicznego. Zastosowanie elektroforezy dwukierunkowej (2D-PAGE) do rozdziału oraz analizy porównawczej proteomów. Podstawy obsługi spektrometru MALDI TOF oraz analiza spektrometryczna białek. Narzędzia bioinformatyczne w identyfikacji białek.
Opis wykładówPrzegląd współczesnych platform sekwencjonowania, aplikacji i metod konstrukcji bibliotek genomowych. Możliwości wykorzystania spektrometrii mas w badaniach biologicznych. Wpływ nowych metod badawczych na rozwój nauk biologicznych.
Cel kształceniaPoznanie i praktyczna umiejętność zastosowania zaawansowanych metod biologii molekularnej.
Literatura podstawowa1) Sambrook J.F., Russel D.W., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed., t. 1-3, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001 2) Słomski R. (red), Analiza DNA, teoria i praktyka, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008, s. 1-573
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy, Artykuły naukowe z zakresu przedmiotu, Różne,
UwagiBrak