Ochrona środowiska i przyrody

Environmental and Nature Protection

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-OCHSbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekologia
Wymagania wstępnebez wymagań wstępnych
Opis ćwiczeńDwa warianty do wyboru: A. Ochrona środowiska z perspektywy gospodarstwa domowego, zużycie energii, gospodarka odpadami, rola postaw konsumenckich, środowiskowe koszty posiłku, LCA, zasada 3 U, zużycie energii w domu; Ocena śmiertelności oraz czynników wpływających na śmiertelność w populacji człowieka. B. Krajobraz miejski, transport zrównoważony, ocena ruchu ulicznego, transport publiczny, gospodarka odpadami, tereny zielone a problem ekorozwoju, projekt zagospodarowania osiedla. Sprawozdania z ćwiczeń oraz raport końcowy lub (do wyboru) wspólny projekt prośrodowiskowy.
Opis wykładówZapoznanie z podstawowymi problemami ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w skali globalnej i lokalnej, wskazanie wzajemnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, społecznego i stanu środowiska. Możliwości indywidualnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Ekorozwój. Środowisko przyrodnicze – podstawowe elementy, zależności ekosystemowe, zróżnicowane strategie życia. Poziomy organizacji, noosfera, koncepcja Gai. Antropopresja, globalizacja oddziaływań. Zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody. Katastrofy ekologiczne. Sytuacja ekologiczna i sozologiczna Polski. Strategia rozwoju zrównoważonego. Wpływ postaw konsumenckich na stan środowiska. Gospodarka odpadami i wodą. Eurytopizacja, synantropizacji i allochtonizacja biocenoz. Gatunki obce w faunie i florze. Formy ochrony przyrody. Etyka i filozofia ekologiczna. Prośrodowiskowe ruchy społeczne w Polsce. Jak zaplanować i zrealizować projekt prośrodowiskowy.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami ochrony i kształtowania środowiska w skali globalnej i lokalnej, wskazanie wzajemnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, społecznego i stanu środowiska, wskazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska i przyrody.
Literatura podstawowa1) Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wyd. PWN, 2004 2) Czachorowski S., , Ochrona środowiska z perspektywy gospodarstwa domowego, RCEE w Olsztynie, 1998 3) Pawlaczyk P., Jermaczek A.,, Poradnik lokalnej ochrony przyrody, Wyd. Lub. Klubu Przyrodników, 1997 4) Zimny H., , Ekologia miasta, Wyd. Grzegorczyk, 2005
Literatura uzupełniająca1) Czaja S., Becla A, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akad. Ekonimicznej we Wrocławiu,, 2007
Uwagi