Waloryzacja przyrodnicza

Natural Valorisation

2021L

Kod przedmiotu1213S1-WALPbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTaksonomia i różnorodność roślin, Taksonomia i różnorodność bezkręgowców, Taksonomia i różnorodność kręgowców
Wymagania wstępneBrak wskazań
Opis ćwiczeńĆwiczenia audytoryjne. Zastosowanie ekspertyz przyrodniczych i podstawy prawne ich wykonywania. Scenariusz prac kameralnych i terenowych waloryzacji przyrodniczej. Zapoznanie studenta z metodami stosowanymi w inwentaryzacji przyrodniczej w oparciu o rośliny naczyniowe i zwierzęta. Przedstawienie ogólnych zasad identyfikacji fitocenoz i inwentaryzacji roślinności. Przegląd typów map wykorzystywanych w ekspertyzach przyrodniczych. Ćwiczenia terenowe. Ćwiczenia terenowe: Zapoznanie się z topografią terenu, granicami - praca z mapami na wybranych powierzchniach. Zastosowanie najczęściej stosowanych metod inwentaryzacji i wykonanie inwentaryzacji: flory i roślinności (spisy florystyczne aspektu wiosennego i letniego, rozpoznawanie i kartowanie siedlisk przyrodniczych), awifauny (liczenia poranne i wieczorne ptaków, kartowanie terytoriów) oraz wybranych grup owadów (zakładanie pułapek, czerpakowanie, pobór prób). Ocena lub aktualizacja oceny walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu oraz wskazanie w jego obrębie stref o różnej wartości przyrodniczej, z podaniem, które elementy przyrodnicze o tej wartości decydują.
Opis wykładówPrzedstawienie najczęściej stosowanych metod inwentaryzacji i monitoringu przyrodniczego opartych na wykorzystywaniu roślin naczyniowych, wybranych grup zwierząt kręgowych (ze szczególnym uwzględnieniem ptaków) i bezkręgowych (ze szczególnym uwzględnieniem chrząszczy). Charakterystyka wybranych gatunków wskaźnikowych wykorzystywanych w waloryzacjach przyrodniczych w tym dla obszarów Natura 2000. Biologiczne podstawy zarządzania zasobami przyrodniczymi. Podstawy prawne wykonywania ekspertyz przyrodniczych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najczęściej stosowanymi metodami wykorzystywanymi do wykonywania podstawowych waloryzacji przyrodniczych, które służą m. in. do oceny i aktualizacji walorów przyrodniczych rozpatrywanych obszarów, planowaniu działań ochronnych, kwalifikowaniu i powoływaniu obiektów ochronnych.
Literatura podstawowa1) Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., Szydłowska J., Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. , t. 1, Wyd. Mantis , Olsztyn, 2013, s. ss. 327 2) Obidziński A. , Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Metody naziemne i geomatyczne., t. 1, Wyd. SSGW Warszawa, 2017, s. ss.199
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak wskazań