Anatomia funkcjonalna człowieka

Human Functional Anatomy

2021L

Kod przedmiotu1213S1-AFCbs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistologia
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńBudowa i funkcja układu szkieletowego. Charakterystyka poszczególnych kości w szkielecie; praca z naturalnym materiałem kostnym. Rodzaje połączeń kości; klasyfikacja i charakterystyka połączeń ścisłych i jamowych na wybranych przykładach. Budowa i funkcja układu mięśniowego; klasyfikacja morfologiczna mięśni. Budowa i funkcja narządów miękkich. Analiza makroskopowa modeli anatomicznych przedstawiających narządy układu pokarmowego, oddechowego, naczyniowego, moczowo-płciowego, dokrewnego i nerwowego - ze szczególnym uwzględnieniem budowy funkcjonalnej mózgowia. Budowa i zasady funkcjonowania narządów zmysłów. Układ powłokowy; budowa skóry i jej przydatków. Multimedialne prezentacje przedstawiające przekroje sekcyjne ciała w różnych płaszczyznach.
Opis wykładówAnatomia człowieka jako dziedzina nauk przyrodniczych. Rodzaje anatomii i działy nauki o człowieku. Rozwój metod badawczych stosowanych w anatomii. Organizm człowieka jako system biologiczny zintegrowanych strukturalnie i czynnościowo narządów i ich układów. Osie i płaszczyzny ciała człowieka, jamy ciała. Systematyczna anatomia opisowa układów narządów z aspektem czynnościowym: 1) układ szkieletowy (osteologia ogólna), 2) układ mięśniowy (miologia ogólna), 3) układ pokarmowy, 4) układ oddechowy, 5) układ wydalniczy, 6) układ płciowy, 7) układ naczyniowy, 8) układ dokrewny, 9) układ nerwowy, 10) narządy zmysłów i powłoka wspólna. Topografia i morfologia narządów, ważniejsze parametry i przystosowania strukturalne do pełnionych funkcji. Integracyjna rola układu nerwowego i hormonalnego w prawidłowym funkcjonowaniu ustroju; znaczenie układu limbicznego (pamięć i emocje) oraz ośrodków korowych mózgowia specyficznych dla człowieka.
Cel kształceniaPoznanie budowy makroskopowej narządów organizmu człowieka. Powiązanie budowy poszczególnych narządów z ich funkcją. Zapoznanie z rozwojem anatomii jako dyscypliny naukowej i podstawowymi metodami badawczymi.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy, , "Atlasy anatomiczne", tom 2) John T. Hansen , wyd. Redakcja wydania II polskiego Janusz Moryś., "Anatomia Nettera do kolorowania" , tom 3) Krechowiecki A , wyd. PZWL, "Zarys anatomii człowieka", 1992rr., tom
Uwagigrupy 12-osobowe