Biologia komórki

Vertebrates - field activities

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-BIOLKObs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńPodstawowe techniki badawcze oraz budowa komórek eukariotycznych ich właściwości i funkcje poszczególnych organelli komórkowych, w tym: obserwacja i analiza właściwości błon komórkowych i cytoszkieletu, budowy i funkcji jądra komórkowego, mitochondriów, peroksysomów, plastydów, oraz siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, wakuol oraz matriks zewnątrzkomórkowej komórek roślinnych (ściana komórkowa) i zwierzęcej.
Opis wykładówPodstawy komórkowe funkcjonowania organizmów. Organizacja strukturalna komórek i ich funkcje. Skład chemiczny komórek. Ogólny schemat oraz porównanie komórek pro- i eukariotycznych. Matriks zewnątrzkomórkowa komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych. Błony plazmatyczne - budowa i właściwości; transport przez błony. Formy sygnalizacji międzykomórkowej. Szlaki wewnątrzkomórkowe w komórkach eukariotycznych. Cytoszkielet - budowa elementów cytoszkieletu, białek towarzyszących i mechanizmów odpowiedzialnych za ruch organelli i komórek. Jądro komórkowe i procesy w nim zachodzące. Jąderko jako morfologiczny wyraz ekspresji rDNA. Powstawanie oraz transport białek do różnych przedziałów komórkowych. Transport pęcherzykowy. Degradacja substratów w komórce. Produkcja energii w komórkach eukariotycznych. Kontrola cyklu komórkowego. Starzenie się i śmierć komórki (nekroza, apoptoza, atrofia).
Cel kształceniaPoznanie z budowy, właściwości oraz funkcjonowania komórek eukariotycznych. Umiejętność stosowania podstawowych metod badawczych, wykorzystywanych w biologii komórki.
Literatura podstawowa1) Alberts B. i wsp., Podstawy biologii komórki, t. I i II, PWN, 2006 2) Kawiak J. i wsp, Podstawy cytofizjologii, PWN, 1997 3) Wojtaszek P i wsp. (red.), , Biologia komórki roślinnej. Tom 1: Struktura., PWN, 2006 4) Wojtaszek P i wsp. (red.), , Biologia komórki roślinnej. Tom 2: Funkcja, PWN, 2007 5) Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki, PWN, 2005
Literatura uzupełniająca1) Fuller G.M., Shields D., wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Podstawy molekularne biologii komórki. Aspekty medyczne, 2000r., tom 2) Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, wyd. PWN, Cytobiochemia. Biochemia niektórych struktur komórkowych., 2002r., tom
Uwagi