Botanika - zajęcia terenowe

Field Botany

2020L

Kod przedmiotu1213S1-BOTERbs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzająceBotanika ogólna
Wymagania wstępneZnajomość budowy morfologicznej roślin
Opis ćwiczeńPodstawowe zasady i metody botanicznych obserwacji terenowych oraz zbioru materiałów florystycznych w terenie. Podstawowe techniki sporządzania etykiet zielnikowych i arkuszy zielnikowych. Obserwacje i praktyczne rozpoznawanie rodzimych gatunków siedlisk leśnych, torfowiskowych, łąkowych szuwarowych i ruderalnych. Oznaczanie gatunków w terenie z wykorzystaniem kluczy do oznaczania. Cechy diagnostyczne niezbędne w oznaczaniu gatunków. Nazewnictwo polskie i łacińskie.
Opis wykładówbrak wykałdów
Cel kształceniaPoszerzenie umiejętności w analizowaniu budowy morfologicznej roślin nasiennych i paprotników. Nabycie umiejętności oznaczania gatunków roślin z wykorzystaniem kluczy do oznaczania roślin. Nabycie umiejętności posługiwania się kluczami do oznaczania roślin. Poznanie nazewnictwa roślin.
Literatura podstawowa1) Rutkowski L. , Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej., t. -, PWN Warszawa, 2004, s. s. 634 2) Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. , Rośliny polskie, t. -, PWN Warszawa, 1976, s. s. 1020 3) Rothmaler W., Exkursionflora von Deutschland , t. 5, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg -Berlin, 2000, s. s.754
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak