Ekologia

Ecology

2020L

Kod przedmiotu1213S1-EKOLbs
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńMikroklimat środowiska a adaptacje do warunków siedliskowych. Metody pobierania próbek wody i gleby do badań ekologicznych. Populacja generalna a próba - metody wyboru próby: analiza występowania organizmów. Metody badania zagęszczenia populacji. Modele dynamiki populacji. Metody badania rozrodczości i śmiertelności. Struktura wiekowa populacji. Organizacja troficzna biocenozy.
Opis wykładówEkologia jako dyscyplina naukowa. Układy ekologiczne. Ekologia globalna - uwarunkowania życia na Ziemi. Czynniki ekologiczne i adaptacje organizmów do warunków środowiska. Rozkład temperatury w środowisku: rozmieszczenie organizmów, mechanizmy termoregulacji organizmów poikilotermicznych, homoiotermicznych, heterotermia. Adaptacje organizmów do warunków oświetlenia. Woda w środowisku - mechanizmy gospodarki wodnej, adaptacje. Gazy atmosferyczne i czynniki edaficzne. Gospodarka energetyczna organizmów. Populacja jako czasowo-przestrzenny układ ekologiczny. Modele dynamiki populacji - regulacja liczebności. Inwazje populacyjne. Struktura ekologiczna populacji. Konkurencja wewnątrzpopulacyjna. Struktura i organizacja biocenoz. Stosunki międzygatunkowe a zasobność środowiska. Ewolucyjne aspekty konkurencji międzygatunkowej. Różnorodność biotyczna i jej uwarunkowania. Struktura i procesy funkcjonalne ekosystemu. Homeostaza i dynamika ekosystemu. Cykle biogeochemiczne. Ekologia krajobrazu.
Cel kształceniaPoznanie złożoności świata żywego w aspekcie struktury i funkcjonowania układów ekologicznych w środowisku. Rozumienie struktury i funkcji środowiska przyrodniczego. Znajomość problematyki i metod badawczych ekologii jako dyscypliny naukowej. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
Literatura podstawowa1) Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa, 2008 2) Krebs. Ch., Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-