Genetyka konserwatorska

Conservation Genetics

2022Z

Kod przedmiotu1213S1-GEKObs
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWykorzystanie metod genetyki populacyjnej, ilościowej i ewolucyjnej do analizy zagrożonych populacji. Wykorzystanie nowoczesnych technik biologii molekularnej i genetyki, m.in. markerów molekularnych, w celu ochrony zagrożonych/ginących populacji i gatunków. Zmienność genetyczna populacji i mechanizmy procesów, które ją kształtują (dryf genetyczny, dobór naturalny, przepływ genów). Znaczenie zmienności genetycznej populacji i jej utrzymywanie.
Opis wykładówCele i zadania Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN; International Union for Conservation of Nature). Zmienność genetyczna w populacjach, jej miary i znaczenie oraz potencjał ewolucyjny populacji. Efektywna wielkość populacji i populacyjne procesy kształtujące zmienność genetyczną. Skutki wpływu fragmentacji i zanikania siedlisk na zmienność genetyczną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Genetyczne podstawy zanikania i inwazji gatunków. Programy genetycznej odnowy gatunków - przykłady. Ochrona zasobów genetycznych, m.in. zwierząt gospodarskich.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i metodami genetyki, technikami biologii molekularnej wykorzystywanymi do poznania różnorodności gatunkowej i zmniejszenia ryzyka wyginięcia zagrożonych populacji i gatunków.
Literatura podstawowa1) Różni autorzy , artykuły naukowe wybrane przez prowadzącego zajęcia, różne, różne lata
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak