Genetyka i podstawy genomiki

Genetics and Basics of Genomics

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-GENPObs
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFizyczno-chemiczne podstawy życia - repetytorium; Chemia organiczna i biochemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza I Prawa Mendla: warunki eksperymentu, w tym dobór linii czystych jako komponentów krzyżówkowych, zagadnienie dominacji i recesywności cech fenotypowych, obowiązujące reguły statystyczne dotyczące częstości powstawania gamet i ich losowego łączenia się. Analiza II Prawa Mendla: warunki eksperymentu oraz cytogenetyczne podstawy niezależnego dziedziczenia się cech. Fenotyp morfologiczny i molekularny oraz zagadnienie kodominacji. Współdziałanie genów nieallelicznych: kumulatywne działanie genów, komplementacja i epistaza. Sposoby determinacji płci, geny sprzężone z płcią Sprzężenie genów, krzyżówka dwu i trójpunktowa. Dziedziczenie cech ilościowych. Metodyka tworzenia map genetycznych i sposoby ich wykorzystania. Elementy genetyki populacyjnej. Metody izolacji kwasów nukleinowych. Łańcuchowa reakcja polimerazy DNA. Podstawowe techniki analizy zmienności genomów. Wykorzystanie organellowego DNA w analizie genetycznej. Elementy repetytwne genomu i ich wykorzystanie w analizie genetycznej.
Opis wykładówGenetyka mendlowska. Chromosomowa teoria dziedziczności. Współdziałanie genów. Allele wielokrotne. Lokalizacja genów na chromosomach, determinacja płci i sprzężenie z płcią. Struktura materiału genetycznego. Budowa genomu Procaryota i Eucaryota. Budowa i ewolucja genów. Replikacja, transkrypcja, translacja, kod genetyczny. Regulacja ekspresji genów u Procaryota i Eucaryota. Zmienność niedziedziczna i dziedziczna organizmów. Cechy jakościowe i ilościowe. Elementy genetyki populacyjnej. Mutacje genowe, chromosomowe strukturalne i liczbowe. Mechanizmy naprawcze DNA. Mutageneza indukowana i jej osiągnięcia. Mutageneza indukowana, a genomika funkcjonalna. Mapy genetyczne i fizyczne. Genomy organellowe. Charakterystyka genomiki i jej podział na strukturalną, funkcjonalną, porównawczą i integracyjną. Technologie w genomice: sekwencjonowanie, mikromacierze, bioinformatyka. Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli roślin i zwierząt. Transpozony - ruchome elementy genetyczne. Elementy repetytywne genomu. Genom statyczny czy dynamiczny?
Cel kształceniaUzyskanie wiedzy obejmującej genetykę klasyczną oraz molekularną, w tym wiedzy o najnowszych metodach sekwencjonowania, izolacji i analizy ekspresji genów.
Literatura podstawowa1) Brown T.A, Genomy, PWN, 2014 2) Snustad P.D., Simmons M.J., Principles of genetics, John Wiley @ Sons, Inc., 2006
Literatura uzupełniająca1) Węgleński P., wyd. PWN, Genetyka molekularna, 1999r., tom 2) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D,. White M.H.R., wyd. PWN, Krótkie wykłady – Biologia molekularna, 1999r., tom 3) Berg P., Singer M., wyd. Prószyński i S-ka. Warszawa, Język genów. Poznawanie zasad dziedziczności., 1997r., tom
Uwagibrak