Metody badań środowiskowych I

Methods of Field Environmental Research I

2021L

Kod przedmiotu1213S1-MBS1bs
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńNauka prowadzenia prac terenowych - wybór powierzchni badawczych - wybór sytemu docelowego i gromadzonych informacji docelowych.. Opis struktury środowiska i analiza prób glebowych. Rozpoznawanie charakterystycznych taksonów szaty roślinnej (gatunków, agregacji, zbiorowisk, fitokompleksów itd.) wykorzystywanych do śledzenia naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska. Nauka rozpoznawania gatunków, oceny występowania, struktury zgrupowań bezkręgowców lądowych charakterystycznych dla różnych typów siedlisk lądowych. Rozpoznawanie wybranych grup kręgowców oraz oceny ich występowania i liczebności. Analiza i prezentacja danych terenowych.
Opis wykładów1. Struktura i funkcja układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji systemów ekologicznych - projektowanie badań ekologicznych. 2. Metody wyboru powierzchni próbnych do badań ekologicznych i systemy próbkowania. 3. Metody badań próbek glebowych i mikroklimatu. 4. Metody badań fitosocjologicznych. 5. Metody oceny występowania i liczebności bezkręgowców lądowych. 6. Metody oceny występowania i liczebności kręgowców lądowych. 7. Zbiorowiska roślinne jako indykatory jakości środowiska lądowego. 8. Ocena siedlisk lądowych metodą ekologicznych liczb wskaźnikowych. 9. Gatunki kluczowe, zwornikowe, wskaźnikowe, parasolowe i ich przydatność w ekologii stosowanej.
Cel kształceniaZapoznanie z metodologią badań środowiskowych. Nauczenie projektowania badań zespołowych obejmujących różne komponenty środowiska i grupy taksonomiczne organizmów, projektowania eksperymentów ekologicznych i opanowania metod i technik badawczych prowadzonych w środowisku lądowym.
Literatura podstawowa1) Biesiadka E. Nowakowski J.J. , Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring pzryrodniczy, UWM w Olsztynie, 2013 2) Krebs Ch.J., Ecological Methodology, Univ. British Columbia, 1999 3) Krebs Ch.J., Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, Univ. British Columbia, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi-