Metody badań środowiskowych II

Methods of Field Environmental Research II

2022L

Kod przedmiotu1213S1-MET2bs
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPlanowanie prac terenowych w ekosystemach wodnych - wybór stanowisk badawczych - wybór sytemu docelowego i gromadzonych informacji docelowych.. Opis struktury środowiska i analiza prób wody. Rozpoznawanie charakterystycznych taksonów szaty roślinnej (gatunków, agregacji, zbiorowisk, fitokompleksów itd.) wykorzystywanych do śledzenia naturalnych i antropogenicznych zmian ekosystemów wodnych. Nauka rozpoznawania gatunków, oceny występowania, liczebności i struktury zgrupowań bezkręgowców i kręgowców wodnych. Analiza i prezentacja danych terenowych.
Opis wykładów1. Struktura i funkcja ekosystemów wodnych. 2. Metody wyboru stanowisk i powierzchni próbnych do badań ekologicznych. 3. Metody badań próbek wody. 4. Metody badań fitosocjologicznych. 5. Metody oceny występowania i liczebności bezkręgowców wodnych. 6. Metody oceny występowania i liczebności kręgowców wodnych i wodnoblotnych. 7. Metody bioindykacyjne jakości środowiska wodnego.
Cel kształceniaZapoznanie z metodologią badań środowiskowych. Nauczenie projektowania badań zespołowych obejmujących różne komponenty środowiska i grupy taksonomiczne organizmów, projektowania eksperymentów ekologicznych i opanowania metod i technik badawczych prowadzonych w ekosystemach wodnych.
Literatura podstawowa1) Biesiadka E. Nowakowski J.J. , Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring pzryrodniczy, UWM w Olsztynie, 2013 2) Krebs Ch.J., Ecological Methodology, Univ. British Columbia, 1999 3) Krebs Ch.J., Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, Univ. British Columbia, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi-