Mikrobiologia ogólna

General Microbiology

2021Z

Kod przedmiotu1213S1-MIKRObs
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającenie dotczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńPrzepisy BHP i organizacja pracy, wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego; mikroskop i mikroskopowanie; sporządzanie preparatów mikrobiologicznych; hodowle mikrobiologiczne: podstawowe typy podłóż i ich zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych; wysiew materiału mikrobiologicznego na podłoża stałe i płynne; wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje, sterylizacja i dezynfekcja; oznaczanie właściwości biochemicznych bakterii i grzybów; różnicowanie bakterii i grzybów na podstawie cech fizjologicznych i biochemicznych; szeregi biochemiczne, hodowle beztlenowe; zastosowanie technik serologicznych i bakteriofagowych w wykrywaniu i identyfikacji bakterii; techniki izolacji bakteriofagów
Opis wykładówMikrobiologia jako nauka; mikrobiologia w historii ludzkości, podstawowe kierunki badań mikrobiologicznych, metodyka badań mikrobiologicznych; komórka bakteryjna i jej budowa; fizjologia organizmów prokariotycznych: auto- i heterotroficznych; metabolizm bakterii i archeonów, podstawowe procesy przemian energetycznych, typy oddychania; wpływ czynników środowiska na drobnoustroje, zmienność i dziedziczenie u prokariontów; ewolucja drobnoustrojów; podstawy systematyki mikroorganizmów prokariotycznych; budowa, rozmanażanie i klasyfikacja grzybów; ekologia grzybów i ich znaczenie dla środowiska i ludzi; wirusy: struktura, cykle życiowe i podstawy systematyki.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi: budowy i fizjologii organizmów prokariotycznych, grzybów i wirusów. Poznanie roli drobnoustrojów w kształtowaniu biosfery i ich znaczenia dla człowieka.
Literatura podstawowa1) Salers A. , Mikrobiologia, PWN, 2012 2) Schlegel H., Mikrobiologia ogólna , PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi