Wprowadzenie do statystyki dla biologów

Introduction to statistics for biologists

2020L

Kod przedmiotu1213S1-WSTATbs
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńOrganizacja bazy danych w programie Statystyka. Kodowanie zmiennych w języku informatycznym - operacje na danych. Statystyka opisowa - estymacja statystyk z próby, prezentacja danych pomiarowych. Zasady testowania zgodności rozkładów - test KS, chi kwadrat, Shapiro-WIlka. Obliczanie przedziałów ufności - testowanie wartości oczekiwanej. Wnioskowanie parametryczne i nieparametryczne – testy niezależności, testy porównania dwóch prób zależnych i niezależnych. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi metrycznymi i nominalnymi.
Opis wykładówStatystyka jako narzędzie badawcze. Statystyka opisowa a indukcyjna. Planowanie i organizacja badań – układ eksperymentalny, replikacja, randomizacja, sposoby wyboru próby, wielkość próby. Pomiary w naukach biologicznych – zmienne, skale pomiarowe. Nieuchronność niepewności a szacowanie niepewności. Wnioskowanie parametryczne i nieparametryczne. Typy rozkładów teoretycznych. Hipoteza biologiczna – hipoteza statystyczna. Hipoteza zerowa a hipoteza alternatywna. Zasady weryfikacji hipotez. Błędy I i II rodzaju. Zasady stosowania statystyki opisowej – statystyki a parametry. Założenia funkcji testowych – porównanie prób zależnych i powiązanych, analiza zależności zmiennych ilościowych
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zasadami stosowania metod analizy statystycznej w badaniach naukowych, nauczenie analizy danych statystycznych przy pomocy programu Statistica.
Literatura podstawowa1) Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi-