Zoologia ogólna

General Zoology

2020Z

Kod przedmiotu1213S1-ZOLObs
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebez wskazań
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńZasady prawidłowej analizy mikroskopowej preparatów histologicznych i cech charakterystycznych tkanek i narządów u zwierząt i człowieka. Dokumentacja obrazu mikroskopowego w postaci rysunku z opisem według instrukcji. Rozpoznawanie tkanek i narządów pod mikroskopem na podstawie preparatów histologicznych. Porównanie morfologii funkcjonalnej zwierząt dwuwarstwowych – parzydełkowce, trójwarstwowych - nicienie i pierścienice. Porównanie pierwotnej i wtórnej jamy ciała. Plan budowy funkcjonalnej stawonogów na przykładzie skorupiaków i owadów oraz mięczaków na przykładzie ślimaków. Plan budowy strunowca na przykładzie lancetnika (bezczaszkowce). Porównanie pokrycia ciała i budowy układów wewnętrznych przedstawicieli kręgowców: ryb promieniopłetwych i chrzęstnoszkieletowych, płazów, gadów, ptaków i ssaków.
Opis wykładówKlasyfikacja tkanek. Charakterystyka występowanie poszczególnych tkanek zwierzęcych: tkanka nabłonkowa, tkanka łączna; tkanka mięśniowa; tkanka nerwowa. Narządy jako struktury wielotkankowe. Typy narządów u zwierząt i człowieka. Budowa histologiczna narządów układu pokarmowego i oddechowego. Histologia serca, naczyń krwionośnych i narządów limfatycznych. Budowa mikroskopowa nerki i przewodów wydalniczych. Histologia męskich i żeńskich gruczołów płciowych i ich przewodów. Gruczoły dokrewne. Budowa mikroskopowa układu nerwowego. Histologia skóry oraz jej organów (gruczoły skórne, włosy, paznokcie). Znaczenie histologii w diagnostyce. Pochodzenie zwierząt wielokomórkowych, podział tkankowców ze względu na ich rozwój embrionalny, plany budowy zwierząt. Organizmy prokariotyczne i eukariotyczne. Morfologia funkcjonalna zwierząt o różnej organizacji ciała: jednokomórkowce Protozoa i wielokomórkowce Metazoa, dwuwarstwowce i trójwarstwowce, pierwogębe i wtórogębe. Pierwotna i wtórna jama ciała - charakterystyka i funkcje. Różnicowanie się struktur w odpowiedzi na oddziaływanie czynników środowiska. Pokrycie ciała zwierząt, szkielet zewnętrzny i wewnętrzny - przykłady i funkcje. Układ nerwowy i wybrane narządy zmysłów. Narządy służące do transportu wewnętrznego oraz do wymiany gazowej. Sposoby odżywiania się zwierząt, budowa układu pokarmowego. Osmoregulacja i wydalanie. Układy rozrodcze.
Cel kształceniaPoznanie poszczególnych tkanek zwierzęcych oraz ich elementów składowych z aspektem funkcjonalnym. Poznanie budowy mikroskopowej narządów u zwierząt i człowieka oraz roli poszczególnych tkanek w budowie tych narządów. Poznanie zasad prawidłowego prowadzenia obserwacji mikroskopowych i poprawnej interpretacji obrazu spod mikroskopu. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne tkanek i narządów umożliwiające ich różnicowanie pod mikroskopem. Zapoznanie studenta z budową i funkcjonowaniem organizmów zwierzęcych, kształtowanie umiejętności analizy porównawczej morfologii funkcjonalnej poszczególnych taksonów zwierząt, ćwiczenie samodzielnej obserwacji i wyciągania wniosków.
Literatura podstawowa1) Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka , J., "Kompendium histologii.", Wydawnictwo UJ, 2009r. 2) Sawicki W., "Histologia" , PZWL, 2009r. 3) Stevens A., Lowe J. Wydanie drugie polskie pod red. M. Zabla. , "Histologia człowieka, PZWL, Wyd. Med. Słowiański Verlag , 2000r 4) Welsh U., Histologia. Kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka, Urban & Partner, 1998 5) Kuryszko J., Zarzycki J. , "Histologia zwierząt ", PWRiL, 2000 6) Jura Cz., "Bezkręgowce", PWN, 2005 7) Błaszak Cz., Zoologia. Bezkręgowce, t. 1, PWN, 2009 8) Błaszak Cz., Zoologia. Szkarłupnie-Płazy. , t. 3, PWN, 2015 9) Błaszak Cz., Zoologia. Bezkręgowce. Stawonogi , t. 2, PWN, 2012 10) Grodziński Z., "Zoologia. Przedstrunowce i strunowce", PWN, 1967
Literatura uzupełniająca
Uwagibez uwag