Gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej
3
II - Podstawowe
Fizyka
3,5
Geografia ekonomiczna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Prawoznawstwo
2
ZAL-O
Wykład
18
Przedmiot do wyboru
4
Rysunek techniczny i planistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
18
III - Kierunkowe
Planowanie strategiczne w gminie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Przyrodnicze podstawy gospodarowania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Samorząd terytorialny
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Systemy informacji geograficznej
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Grafika inżynierska
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Historia urbanistyki
1
ZAL-O
Wykład
18
Rysunek techniczny i planistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
18
Statystyka
2
III - Kierunkowe
Budownictwo i kosztorysowanie
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
18
Podstawy geodezji i kartografii
5
Podstawy gospodarki przestrzennej
0
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Ćwiczenia terenowe: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
18
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa z "problematyki gospodarki przestrzennej"
3
SUMA
27,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii, bankowości i finansów
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Zarządzanie ekonomiczno-finansowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
III - Kierunkowe
Ekonomika miast i regionów
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Gospodarka nieruchomościami
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
18
Kataster nieruchomości
3
Ocena i waloryzacja przestrzeni
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Planowanie przestrzenne 1
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Podstawy projektowania urbanistycznego 1
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
3
III - Kierunkowe
Gospodarka nieruchomościami niezurbanizowanymi
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Planowanie infrastruktury technicznej
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
18
Planowanie przestrzenne 2
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
9
Podstawy projektowania urbanistycznego 2
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Wybrane zagadnienia z wyceny nieruchomości
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Zasady projektowania
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Ćwiczenia terenowe: sporządzanie dokumentów i opracowań planistycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
18
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczno-społeczny
1
IV - Specjalnościowych
Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Metody obrazowe w gospodarce przestrzennej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
9
Podstawy architektury
4
Podstawy rolnictwa i leśnictwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Projekt - planowanie miejscowe 1
4
Przestrzenne i finansowe skutki planowania przestrzennego
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Rysunek odręczny
4
SIG w zarządzaniu przestrzenią
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
18
18
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
Elementy kompozycji urbanistycznej
3
Modelowanie przestrzeni
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Planowanie obszarów wiejskich
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Planowanie układów osadniczych
3,5
Podstawy analiz przestrzennych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Projekt - planowanie miejscowe 2
4
Projektowanie układów komunikacyjnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa: zagadnienia projektowe
3
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
IV - Specjalnościowych
Architektura krajobrazu
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
9
18
Etyka zawodu
2
Kontinuum miejsko-wiejskie
4
Projektowanie urbanistyczne
4
Seminaria
1
SUMA
30,0