Gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gospodarka Przestrzenna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w gospodarce przestrzennej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
II - Podstawowe
Fizyka
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Geografia ekonomiczna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Prawoznawstwo
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
4
Rysunek techniczny i planistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Planowanie strategiczne w gminie
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przyrodnicze podstawy gospodarowania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Samorząd terytorialny
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Systemy informacji geograficznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Grafika inżynierska
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Historia urbanistyki
1
ZAL-O
Wykład
30
Rysunek techniczny i planistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Statystyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Budownictwo i kosztorysowanie
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Podstawy geodezji i kartografii
5

EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy gospodarki przestrzennej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ćwiczenia terenowe: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa: problematyka gospodarki przestrzennej
3
ZAL-O
Praktyki
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii, bankowości i finansów
3
Zarządzanie ekonomiczno-finansowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Ekonomika miast i regionów
2
Gospodarka nieruchomościami
5
Kataster nieruchomości
3
Ocena i waloryzacja przestrzeni
4
Planowanie przestrzenne 1
3
Podstawy projektowania urbanistycznego 1
3
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy przedsiębiorczości
3
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Gospodarka nieruchomościami niezurbanizowanymi
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Planowanie infrastruktury technicznej
5
Planowanie przestrzenne 2
4
Podstawy projektowania urbanistycznego 2
3
Wybrane zagadnienia z wyceny nieruchomości
4
Zasady projektowania
3
Ćwiczenia terenowe: sporządzanie dokumentów i opracowań planistycznych
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
1
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich
2
Metody obrazowe w gospodarce przestrzennej
2
Podstawy architektury
4
Podstawy rolnictwa i leśnictwa
5
Projekt - planowanie miejscowe 1
4
Przestrzenne i finansowe skutki planowania przestrzennego
3
Rysunek odręczny
4
SIG w zarządzaniu przestrzenią
3
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
Elementy kompozycji urbanistycznej
3
Modelowanie przestrzeni
3,5
Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
4
Planowanie obszarów wiejskich
3
Planowanie układów osadniczych
3,5
Podstawy analiz przestrzennych
3
Projekt - planowanie miejscowe 2
4
Projektowanie układów komunikacyjnych
3
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa: zagadnienia projektowe
3
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
IV - Specjalnościowych
Architektura krajobrazu
4
Etyka zawodu
2
Kontinuum miejsko-wiejskie
4
Projektowanie urbanistyczne
4
Seminaria
1
SUMA
30,0